Przejdź do treści

Głosowanie w Niemczech 2023: Komunikat polskiej ambasady na temat warunków udziału w wyborach 15 października

14/08/2023 09:58 - AKTUALIZACJA 18/09/2023 17:30
Jak głosować za granicą w 2023 roku, głosowanie w Niemczech

Głosowanie w Niemczech 2023 – Wybory parlamentarne –  Polacy pójdą do urn 15 października 2023 roku, aby wziąć udział w wyborach do Sejmu i Senatu RP. Ambasada RP w Berlinie opublikowała na swojej stronie komunikat na temat warunków głosowania w okręgach wyborczych utworzonych na terenie Niemiec. Informację na temat podał na Twitterze Ambasador RP w Niemczech Dariusz Pawłoś.
PILNE!! Wybory parlamentarne w Polsce 2023 r.: Jak i gdzie głosować w Niemczech

Głosowanie w Niemczech 2023 – zasady głosowania

Przypomnijmy, że podczas tegorocznych wyborów, w przeciwieństwie do wyborów parlamentarnych z 2019 roku, Polacy za granicą nie będą mogli głosować korespondencyjnie. Ponadto, po zmianie kodeksu wyborczego przez PiS, Komisje w obwodach za granicą i na statkach będą miały tylko 24 godziny na przesłanie wyników głosowania do Warszawy  – jeśli któraś z komisji się spóźni, wybory w danym okręgu będą uznane za niebyłe.

PRZECZYTAJ: Wybory 2023, za granicą powstanie ponad 400 obwodów. Najwięcej w Wielkiej Brytanii, USA i w Niemczech

Poniżej zamieszczamy treść komunikatu (przedruk za: Oficjalna strona internetowa polskiej dyplomacji w Niemczech – gov.pl/web/niemcy)

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczył na dzień 15 października 2023 r. wybory do Sejmu i Senatu. Wyborcy przebywający za granicą i posiadający ważne polskie paszporty, a na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw, na terytorium których można wjechać na podstawie dowodu – ważne polskie dowody osobiste, będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą. 

PILNE! Wybory i referendum 2023 za granicą: Rozpoczęła się rejestracja do spisu wyborców w Niemczech. Oto, gdzie w Niemczech można głosować

  • Głosowanie będzie odbywało się osobiście, w siedzibie obwodowej komisji wyborczej. 
  • Lista obwodów, w których będzie można głosować za granicą nie została jeszcze ogłoszona. Zgodnie z kalendarzem wyborczym, będącym załącznikiem do postanowienia Prezydenta RP o zarządzeniu wyborów, nastąpi to najpóźniej do dnia 25 września 2023 r. w drodze rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych.
  • Obwieszczenia o adresach siedzib obwodowych komisji wyborczych w poszczególnych okręgach konsularnych będą też dokonywane przez konsulów.
  • Po utworzeniu obwodów głosowania za granicą właściwi terytorialnie konsulowie rozpoczną sporządzanie spisów wyborców w poszczególnych obwodach głosowania. Oznacza to, iż wyborcy od tego momentu będą mogli zgłaszać się do ujęcia w spisie wyborców.

Wszelkie nowe istotne informacje dotyczące organizacji wyborów za granicą będą ukazywały się na bieżąco na stronach naszych placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.

https://twitter.com/dpawlos/status/1690474308378697728

Wpisywanie się na listy wyborcze za granicą

Jak poinformowała Państwowa Komisja Wyborcza wyborca może być ujętym tylko w jednym spisie. Spisy wyborców sporządzają za granicą konsulowie, a na statkach – kapitanowie statków.
Głosowanie w obwodzie głosowania na podstawie wniosku o ujęcie w spisie wyborców. Wyborca:
– stale zamieszkały za granicą,
– wyborca stale zamieszkały w Polsce, a przebywający czasowo za granicą w celu wzięcia udziału w głosowaniu powinien złożyć właściwemu konsulowi wniosek o ujęcie w spisie wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą. Wniosek należy złożyć najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 10 października 2023 r. w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem lub przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw zagranicznych (e-wybory) albo na adres poczty elektronicznej konsula jako odwzorowanie cyfrowe wniosku opatrzonego własnoręcznym podpisem (skan). Czytaj więcej: Jak głosować za granicą w wyborach 2023 – jest komunikat Państwowej Komisji Wyborczej 

W zgłoszeniu podaje się:
− nazwisko i imię (imiona),
− numer PESEL,
− numer ważnego polskiego paszportu (na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw, na terytorium których można wjechać na podstawie polskiego dowodu osobistego, w miejsce numeru paszportu można podać numer ważnego polskiego dowodu osobistego),
− adres pobytu wyborcy za granicą,
− dane kontaktowe w zakresie adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu komórkowego.

Źródło: Polska w Niemczech – serwis Rzeczypospolitej Polskiej