Przejdź do treści
Home » Wiadomości z Niemiec » Nowelizacja ustawy o Karcie Polaka weszła w życie. Oto, co się zmieniło

Nowelizacja ustawy o Karcie Polaka weszła w życie. Oto, co się zmieniło

02/08/2019 07:22

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Polaków na całym świecie Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o Karcie Polaka.

14 lipca 2019 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie Ustawy o Karcie Polaka (Dz.U. 2019 r., poz. 1095), która rozszerza zakres stosowania Ustawy o Karcie Polaka na obywateli wszystkich państw i osoby posiadające status bezpaństwowca – z wyłączeniem obywateli polskich oraz osób posiadających zezwolenie na pobyt stały na terytorium RP.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Polaków i Polonii na całym świecie, 25 czerwca br. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie Ustawy o Karcie Polaka. Ustawa weszła w życie 14 lipca 2019 r.

Od tego dnia Karta Polaka może być przyznana każdej osobie, która nie posiada polskiego obywatelstwa lub zezwolenia na pobyt stały na terytorium RP, a która zadeklaruje przynależność do Narodu Polskiego i spełni odpowiednie warunki.

Celem wprowadzonej zmiany jest udzielenie wsparcia wszystkim Rodakom zamieszkałym za granicą w zachowaniu ich polskiej tożsamości, związków z językiem i kulturą polską.

Karta Polaka ułatwia także osobom przyjeżdżającym do Polski osiedlenie się na stałe, a następnie uzyskanie polskiego obywatelstwa.

Aby otrzymać Kartę Polaka należy:

  1. w obecności Konsula RP złożyć pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego.
  2. wykazać się przynajmniej podstawową znajomością języka polskiego oraz znajomością i kultywowaniem polskich tradycji i zwyczajów.
  3. Osoba ubiegająca się o Kartę Polaka powinna wykazać, że jest narodowości polskiej lub co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było polskiej narodowości.
  4. Można też przedłożyć zaświadczenie uprawnionej organizacji polskiej lub polonijnej, które potwierdza aktywne zaangażowanie wnioskodawcy w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich 3 lat.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznania Karty Polaka zamieszczone są w zakładce „Informacje konsularne”.

Źródło: Serwis Ambasady RP w Berlinie – www.berlin.msz.gov.pl