Przejdź do treści

Niemcy: Komunikat Ambasady RP w Berlinie dot. udziału w wyborach prezydenckich

11/06/2020 14:32 - AKTUALIZACJA 13/10/2021 09:55

Ambasada RP w Berlinie opublikowała w formie pytań i odpowiedzi komunikat dot. warunków udziału w wyborach prezydenckich. Placówka wyjaśniła m.in. jak zarejestrować się do udziału w głosowaniu, co trzeba zrobić, aby zagłosować w innym miejscu w drugiej turze oraz jakie zaświadczenia wydaje Konsul.

Dopisałam/-em się do spisu wyborców na wybory 10 maja 2020 r. i chcę wziąć udział w wyborach 28 czerwca 2020 r.

W Niemczech w wyborach 28 czerwca 2020 r. będzie można oddać głos tylko korespondencyjnie.

Osoby, które zgłosiły się do spisu wyborców na wybory 10 maja 2020 r. i chcą głosować w wyborach 28 czerwca 2020 r. muszą zgłosić chęć udziału w wyborach korespondencyjnych do 16 czerwca 2020 r.

Zgłoszenia można dokonać samodzielnie poprzez system www.ewybory.msz.gov.pl (funkcja: zmień sposób głosowania), za pośrednictwem formularza chęci głosowania korespondencyjnego lub inną dostępną drogą u właściwego konsula na terenie Niemiec tj. Konsula RP w Berlinie, Hamburgu, Kolonii lub Monachium. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej do 16 czerwca 2020 r.

Osoby, które nie dokonają zgłoszenia bądź dokonają tego po dniu 16 czerwca 2020 r. nie będą mogły wziąć udziału w wyborach przeprowadzonych w Niemczech i nie zostanie do nich przesłany pakiet wyborczy.

Dopisałam/-em się do spisu wyborców na wybory 10 maja 2020 r., ale nie przebywam już na terenie Niemiec.

Wyborca, który zmienia miejsce pobytu przed dniem głosowania może najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 r. zawiadomić o tym właściwego konsula na terenie Niemiec, u którego zgłosił zamiar głosowania w obwodzie głosowania utworzonym za granicą, tj. Konsula RP w Berlinie, Hamburgu, Kolonii lub Monachium. Konsul skreśli wyborcę ze spisu wyborców.

Dane teleadresowe znajdziesz na stronie właściwego urzędu. W przypadku korzystania z korespondencji e-mail wpisz w tytule wiadomości „Zmiana miejsca pobytu wyborcy” i podaj swoje dane.

Jeżeli wyborca ma miejsce stałego zameldowania w Polsce to zostanie on uwzględniony w spisie wyborców prowadzonym przez gminę. Jeżeli wyborca ma zamiar głosować za granicą, to powinien zgłosić się jeszcze raz do spisu wyborców prowadzonego przez własciwego konsula w miejscu pobytu.

Nie dopisywałam/-em się do spisu wyborców na wybory 10 maja 2020 r., a chcę zagłosować w wyborach 28 czerwca 2020 r.

W Niemczech w wyborach 28 czerwca 2020 r. będzie można oddać głos tylko korespondencyjnie.

Osoby, które nie zgłosiły się wcześniej do spisu wyborców, muszą zgłosić się do spisu wyborców do 15 czerwca 2020 r. do godz. 24:00 do właściwego konsula ze względu na miejsce swojego pobytu w Niemczech, tj. Konsula RP w BerlinieHamburguKolonii lub Monachium. Zgłoszenie będzie ważne również na ewentualną drugą turę wyborów.

Dopisałam/-em się do spisu wyborców i wyraziłam/-em chęć głosowania korespondencyjnego w wyborach 28 czerwca 2020 r. Czy jest możliwość, żeby w ewentualnej II turze zagłosować gdzieś indziej?

Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula i zmienia miejsce pobytu przed drugą turą wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. O takie zaświadczenie można wystąpić dzień po pierwszej turze wyborów.

WAŻNE! Zaświadczenia o prawie do głosowania nie wydaje się po wysłaniu do wyborcy pakietu wyborczego. Konsul wysyła pakiety wyborcze najpóźniej 6 dni przed druga turą wyborów tj. 6 lipca 2020 r.

Wniosek o zaświadczenie musi zostać złożony pisemnie. Dane kontaktowe znajdziesz na stronie właściwego urzędu. W przypadku korzystania z korespondencji e-mail wpisz w tytule wiadomości „Zaświadczenie o prawie do głosowania – II tura” i podaj swoje dane.

Zaświadczenie odbiera się osobiście za pokwitowaniem lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru. Jeżeli wnioskujesz o wysłanie zaświadczenia pocztą, to napisz to we wniosku i podaj adres do wysyłki.

Z zaświadczeniem można głosować w dniu wyborów w dowolnej komisji, która umożliwia osobiste oddanie głosu np. w Polsce.

Kiedy trafi do mnie pakiet wyborczy? Czy mogę odebrać/oddać pakiet wyborczy osobiście?

Pakiety wyborcze zostaną wysłane przez konsulów w Niemczech najpóźniej 6 dni przed dniem głosowania (tj. najpóźniej 22 czerwca 2020 r. i 6 lipca 2020 r. w przypadku ponownego głosowania).

W związku z ograniczeniami i zakazami związanymi z pandemią SARS-coV-2, pakiety wyborcze nie mogą być odebrane od konsula osobiście.

WAŻNE! Pakiet wyborczy zostanie wysłany za pośrednictwem poczty przesyłką nierejestrowaną na adres podany w zgłoszeniu do spisu wyborców. Należy się upewnić, że nazwisko wyborcy znajduje się na skrzynce pocztowej.

W związku z ograniczeniami i zakazami związanymi z pandemią SARS-coV-2, wyborca nie może oddać pakietu wyborczego osobiście do urzędu konsularnego lub w dniu głosowania bezpośrednio do obwodowej komisji wyborczej.

WAŻNE! Pakiet wyborczy musi zostać odesłany za pośrednictwem poczty.

Czytaj więcej w serwisie Ambasady RP w Berlinie 

Źródło: Serwis Ambasady RP w Berlinie 

Wybrałeś/łaś nieakceptowanie plików cookie

Niemniej jednak, spersonalizowana reklama to sposób wsparcia pracy naszej redakcji, która codziennie stara się dostarczać wysokiej jakości informacje. Akceptując pliki cookie, będziesz mógł/mogła uzyskać dostęp do treści i darmowych funkcji oferowanych na naszej stronie.

lub