Przejdź do treści

Niemcy: Utworzono okręgi wyborcze, które umożliwią Polakom głosowanie w wyborach prezydenckich 10 maja

22/04/2020 14:15

W polskich placówkach dyplomatycznych na terenie Niemiec utworzono okręgi wyborcze, które umożliwią Polakom głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się w niedzielę, 10 maja 2020 r., w godz. 7:00-21:00.

Poniżej publikujemy komunikat w tej sprawie, opublikowany przez Ambasadę RP w Berlinie:

Zgodnie z postanowieniem Marszałka Sejmu RP z dnia 5 lutego 2020 r. (Dz.U. poz. 184) w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 39 § 2 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) w obwodach głosowania za granicą, utworzonych w Niemczech, głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się w niedzielę, 10 maja 2020 r., w godz. 7:00-21:00.

Jeżeli żaden z kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, 14 dni po terminie pierwszego głosowania przeprowadza się ponowne głosowanie. Zatem ewentualne ponowne głosowanie miałoby się odbyć w niedzielę, 24 maja 2020 r., w godz. 7:00-21:00.

Minister Spraw Zagranicznych utworzył obwody głosowania za granicą. Wykaz obwodów zawiera załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta RP w 2020 r. dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz.U. poz. 706).

Wyborcy za granicą, zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym, będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście. Należy jednak przypomnieć, że 6 kwietnia 2020 r. Sejm RP uchwalił ustawę o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., która obecnie podlega rozpatrzeniu przez Senat RP. Proces legislacyjny nie został dotąd zakończony. Ustawa ta – w razie jej wejścia w życie – będzie stanowić podstawę prawną do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego.

Osoby uprawnione do głosowania za granicą

Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która:

 • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat;
 • nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
 • nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu;
 • nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Warunkiem udziału w głosowaniu w obwodzie za granicą jest wpisanie się do spisu wyborców sporządzanego przez konsula w miejscu pobytu za granicą.

Spis wyborców

Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do niego ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU REJESTRACJI WYBORCÓW E-WYBORYewybory.msz.gov.pl

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • nazwisko;
 • imię (imiona);
 • imię ojca;
 • datę urodzenia;
 • numer ewidencyjny PESEL;
 • dokładny adres pobytu wyborcy za granicą;
 • miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) – w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą;
 • numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu (w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego).

Zgłoszenia można dokonać do 7 maja 2020 r., do godziny 24:00.

Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego zamieszkania nie będzie możliwe.

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie dokonał zgłoszenia do dnia 7 maja 2020 r., może po dniu pierwszego głosowania dokonać takiego zgłoszenia, najpóźniej w trzecim dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do 21 maja 2020 r., do godz. 24:00.

UWAGA!
Konsul nie wydaje zaświadczeń o prawie do głosowania.

Konsul, w związku z wejściem w życie przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) nie będzie wydawał zaświadczeń o prawie do głosowania. Artykuł 102 wymienionej ustawy przewiduje, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii przy przeprowadzaniu wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) m.in. w zakresie wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania.

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl

Berliński Okręg Konsularny – Ambasada RP w Berlinie

Berlin, Brandenburgia, Maklemburgia-Pomorze Przednie, Saksonia, Saksonia-Anhalt, Turyngia

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta RP w 2020 r. dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. poz. 706) na terenie berlińskiego okręgu konsularnego zostały utworzone dwa obwody głosowania:

Obwód głosowania nr 92
BERLIN I
Ambasada RP w Berlinie
Lassenstr. 19-21, 14193 Berlin

Strony: 1 2