Przejdź do treści

Jakie nieruchomości nie wymagają posiadania zezwolenia na ich zakup przez cudzoziemca?

03/08/2016 09:52 - AKTUALIZACJA 03/08/2016 09:59

dom11Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca (tj. przez osobę nieposiadającą obywatelstwa RP) wymaga co do zasady zezwolenia. Przewidziane są jednak od tego pewne wyjątki.

Zezwolenia tego, w drodze wyjątku, nie wymaga nabycie:

  1. samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali;
  2. samodzielnego lokalu użytkowego o przeznaczeniu garażowym lub udziału w takim lokalu, jeżeli jest to związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych nabywcy lub właściciela nieruchomości lub samodzielnego lokalu mieszkalnego;
  3. nieruchomości przez cudzoziemca zamieszkującego w Polsce co najmniej pięć lat od udzielenia mu zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE;
  4. nieruchomości przez cudzoziemca będącego małżonkiem obywatela polskiego i zamieszkującego w Polsce co najmniej dwa lata od udzielenia mu zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE – które w wyniku nabycia będą stanowić wspólność ustawową małżonków;
  5. nabycie przez cudzoziemca nieruchomości w drodze umowy ze zbywcą, jeżeli  w dniu nabycia cudzoziemiec jest uprawniony do dziedziczenia ustawowego po zbywcy nieruchomości, a zbywca nieruchomości jest jej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem co najmniej 5 lat,
  6. nabycie przez osobę prawną lub spółkę handlową nieposiadającą osobowości prawnej mającą siedzibę w Polsce i kontrolowaną przez cudzoziemców, na cele statutowe, nieruchomości nie zabudowanych, których łączna powierzchnia w całym kraju nie przekracza 0,4 ha na obszarze miast.

Zwolnienia te nie odnoszą się do nieruchomości położonych w strefie nadgranicznej oraz gruntów rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha. Wykaz gmin położonych w strefie nadgranicznej jest zawarty w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wykazu gmin
i innych jednostek zasadniczego podziału terytorialnego państwa położonych w strefie nadgranicznej oraz tablicy określającej zasięg tej strefy (Dz.U z 2005 r. nr 188, poz. 1580).

Źródło: Serwis Powroty.gov.pl

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2016-04-12


Podobne poradniki:

Wybrałeś/łaś nieakceptowanie plików cookie

Niemniej jednak, spersonalizowana reklama to sposób wsparcia pracy naszej redakcji, która codziennie stara się dostarczać wysokiej jakości informacje. Akceptując pliki cookie, będziesz mógł/mogła uzyskać dostęp do treści i darmowych funkcji oferowanych na naszej stronie.

lub