Przejdź do treści
Home » Wiadomości z Niemiec » Jakie nieruchomości nie wymagają posiadania zezwolenia na ich zakup przez cudzoziemca?

Jakie nieruchomości nie wymagają posiadania zezwolenia na ich zakup przez cudzoziemca?

dom11Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca (tj. przez osobę nieposiadającą obywatelstwa RP) wymaga co do zasady zezwolenia. Przewidziane są jednak od tego pewne wyjątki.

Zezwolenia tego, w drodze wyjątku, nie wymaga nabycie:

  1. samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali;
  2. samodzielnego lokalu użytkowego o przeznaczeniu garażowym lub udziału w takim lokalu, jeżeli jest to związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych nabywcy lub właściciela nieruchomości lub samodzielnego lokalu mieszkalnego;
  3. nieruchomości przez cudzoziemca zamieszkującego w Polsce co najmniej pięć lat od udzielenia mu zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE;
  4. nieruchomości przez cudzoziemca będącego małżonkiem obywatela polskiego i zamieszkującego w Polsce co najmniej dwa lata od udzielenia mu zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE – które w wyniku nabycia będą stanowić wspólność ustawową małżonków;
  5. nabycie przez cudzoziemca nieruchomości w drodze umowy ze zbywcą, jeżeli  w dniu nabycia cudzoziemiec jest uprawniony do dziedziczenia ustawowego po zbywcy nieruchomości, a zbywca nieruchomości jest jej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem co najmniej 5 lat,
  6. nabycie przez osobę prawną lub spółkę handlową nieposiadającą osobowości prawnej mającą siedzibę w Polsce i kontrolowaną przez cudzoziemców, na cele statutowe, nieruchomości nie zabudowanych, których łączna powierzchnia w całym kraju nie przekracza 0,4 ha na obszarze miast.

Zwolnienia te nie odnoszą się do nieruchomości położonych w strefie nadgranicznej oraz gruntów rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha. Wykaz gmin położonych w strefie nadgranicznej jest zawarty w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wykazu gmin
i innych jednostek zasadniczego podziału terytorialnego państwa położonych w strefie nadgranicznej oraz tablicy określającej zasięg tej strefy (Dz.U z 2005 r. nr 188, poz. 1580).

Źródło: Serwis Powroty.gov.pl

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2016-04-12


Podobne poradniki: