Przejdź do treści

Posiadanie podwójnego obywatelstwa przez obywatela Polski – co trzeba wiedzieć

10/04/2018 14:01

Posiadanie podwójnego obywatelstwa przez obywatela Polski – co trzeba wiedzieć.

Na jakich zasadach Polak może posiadać obywatelstwo również innego kraju? Kiedy Polak może utracić polskie obywatelstwo? Wyjaśniamy.

Obywatelstwo polskie a prawo do nabycia obywatelstwa innego państwa

Polskie przepisy nie zabraniają swoim obywatelom posiadania więcej niż jednego obywatelstwa. Oznacza to, że Polak, który mieszka za granicą, może nabyć obywatelstwo kraju pobytu nie tracąc obywatelstwa polskiego. To samo dotyczy obywateli polski, którzy mogą nabyć obywatelstwo innego kraju ze względu na małżeństwo z cudzoziemcem.

Podwójne obywatelstwo a kwestia legitymowania się obcym obywatelstwem w Polsce

Chociaż prawo nie zakazuje obywatelom Polski posiadania więcej niż jednego obywatelstwa to wobec Polski osoby z więcej niż jednym obywatelstwem, ma takie same prawa i obowiązki jak osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie. Oznacza to, że osoba posiadająca obywatelstwo polskie wobec władz polskich musi legitymować się wyłącznie polskimi dokumentami tożsamości.
Osoba posiadająca więcej niż jedno obywatelstwo musi pamiętać, że wobec władz polskich jest ona traktowana tylko jako obywatel RP, nie może więc powoływać się na prawa i obowiązki innego kraju, którego obywatelstwo posiada.

Utrata polskiego obywatelstwa

Obywatel Polski może utracić polskie obywatelstwo tylko poprzez zrzeczenie się go – tak stanowi Konstytucja RP. Oznacza to, że obywatelowi R P nie może zostać odebrane obywatelstwo. Polak, który chce się zrzec się swojego obywatelstwa musi uzyskać zgodę Prezydenta RP. Czytaj: Jaka jest procedura zrzeczenia się obywatelstwa polskiego.

Nabycie obywatelstwa polskiego a utrata obywatelstwa innego kraju

Nie wszystkie kraje zezwalają na posiadanie podwójnego obywatelstwa. Oznacza to, że cudzoziemiec może starć automatycznie obywatelstwo innego kraju w momencie nabycia obywatelstwa polskiego, jeżeli przepisy tego państwa nie zezwalają na posiadanie więcej niż jednego obywatelstwa. Cudzoziemcy, przed złożeniem wniosku o obywatelstwo polskie powinni zweryfikować przepisy dotyczące podwójnego obywatelstwa w kraju swojego pochodzenia.

Źrodło: PolskiObserwator.de, Powroty.gov.pl, mswia.gov.pl

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim:

Art. 3. 1. Obywatel polski posiadający równocześnie obywatelstwo innego państwa ma wobec Rzeczypospolitej Polskiej takie same prawa i obowiązki jak osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie.
2. Obywatel polski nie może wobec władz Rzeczypospolitej Polskiej powoływać się ze skutkiem prawnym na posiadane równocześnie obywatelstwo innego państwa i na wynikające z niego prawa i obowiązki.


Zobacz także:

Rekordowa liczba nowych obywateli UE, najwięcej we Włoszech. Polacy w czołówce nowych obywateli Niemiec

Co dzieje się ze spadkiem Polaka, który zmarł w Niemczech

 

AKTUALIZACJA 10/04/2018 14:07