Przejdź do treści

Jak przerejestrować pojazd sprowadzony do Polski z Niemiec?

29/08/2016 11:56 - AKTUALIZACJA 29/08/2016 12:08

auto11Rejestracji pojazdu na wniosek właściciela dokonuje starosta (w miastach na prawach powiatu – prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania lub siedzibę firmy.

Pojazd sprowadzony z terytorium państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej, po dokonaniu ostatecznej odprawy celnej przywozowej, dopuszcza się do ruchu na okres 30 dni – zgodnie z art. 71 ust. 6 ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Właściciel pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium RP w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.

Rejestracja pojazdu następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Warto wiedzieć
Po złożeniu wniosku i kompletu dokumentów organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej pojazdu (tzw. rejestracji z urzędu).  Czasowej rejestracji z urzędu dokonuje się na okres nieprzekraczający 30 dni. Termin ten może być jednorazowo przedłużony o 14 dni w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracją pojazdu.

Właściciel pojazdu otrzymuje zalegalizowane tablice rejestracyjne
i pozwolenie czasowe, które jest dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu w okresie na jaki został wydany. Przed upływem wyznaczonego terminu właściciel pojazdu ma obowiązek wymienić pozwolenie czasowe na dowód rejestracyjny.

Źródło: Serwis Powroty.gov.pl, Przerejestrowanie pojazdu z zagranicy. Procedura rejestracji.