Przejdź do treści

Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Monachium zatrudni nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w niepełnym wymiarze czasu pracy

19/01/2018 06:18

Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Monachium zatrudni nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Zainteresowani kandydaci spełniający wymagania proszeni są o składanie aplikacji zawierających następujące dokumenty: curriculum vitae, list motywacyjny, skan dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne.

Dokumenty należy złożyć w sekratariacie szkoły przy Balanstr. 208 w Monachium, (tylko w soboty w które szkoła prowadzi zajęcia), w Konsulacie Generalnym RP w Monachium lub mailowo: [email protected] lub [email protected] Dokładne informacje na temat zatrudnienia i warunków pracy można uzyskać kontaktując się z kierownikiem placówki, numer tel. 017632449989 lub 089 418 60 838.

Kandydaci proszeni są o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych adnotacji o wyrażeniu zgody na posługiwanie się danymi osobowymi na potrzeby rekrutacji. Kierownik SPK w Monachium z osobami zakwalifikowanymi do drugiego etapu rekrutacji przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne.

O terminie rozmów kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową.

Informacje na temat organizacji pracy szkoły można znaleźć na stronie www.monachium.orpeg.pl

Wymagania niezbędne: wykształcenie kierunkowe
–magister edukacji wczesnoszkolnej lub inne studia wyższe kierunkowe o specjalności nauczycielskiej łącznie ze studiami podyplomowymi w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przygotowanie pedagogiczne (udokumentowane),
– ukończony kurs kwalifikacyjny do nauczania edukacji wczesnoszkolnej na II, zgodnie z planem nauczania uzupełniającego dla nauczycieli posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w szkolnych punktach konsultacyjnych. Wymagania pożądane:
– praktyczna znajomość polskiego systemu edukacji,
– wiedza na temat uwarunkowań pracy z uczniami polskimi poza granicami Polski,
– doświadczenie w pracy z dziećmi wielojęzycznymi, praktyczne posługiwanie się technologiami komputerowymi.

Wymagania dodatkowe:
– dobra znajomość języka niemieckiego,
– zamieszkiwanie na terenie Monachium lub okolic.

Informacja pochodzi ze strony internetowej Konsulatu Generalnego RP w Monachium – www.monachium.msz.gov.pl


 

AKTUALIZACJA 19/01/2018 06:25