Przejdź do treści

Konkurs Być Polakiem dla dzieci i młodzieży mieszkającej poza granicami Polski

21/11/2016 14:02 - AKTUALIZACJA 07/01/2017 07:37

 

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież mieszkająca poza granicami Polski do udziału w VIII edycji konkursu „Być Polakiem”. Prace można nadsyłać do 4 marca 2017 roku. 

bycpolakiem

Tematy konkursu Być Polakiem 2017  brzmią  następująco:     

Grupa        6-9  lat                       Legenda polska – prace plastyczne,

Grupa     10-13 lat                      Ciekawe i ważne historie ,przygody  mojej rodziny na emigracji -prace literackie,

Grupa     14-16 lat                      Budujemy Muzeum Polskie w kraju Twego zamieszkania.

Jesteś kustoszem jednej z sal ,jak ją urządzisz?  -prace literackie,

Grupa      17-22 lata                   „Marsz,marsz Polonia ,Nasz dzielny narodzie .” – osobista interpretacja  dwuwiersza –  prace literackie

Grupa      12-22 lata                  Polonia  dla Europy i świata  – prace multimedialne

 

REGULAMIN VIII EDYCJI KONKURSU „BYĆ POLAKIEM” 2017

I. Postanowienia ogólne:

Konkurs „Być Polakiem” jest realizowany dla głębszego uświadamiania i umacniania tożsamości narodowej oraz rozwoju postaw patriotycznych i społecznych dzieci i młodzieży mieszkającej poza granicami Polski .

§1
Cele Konkursu:
1. Przygotowanie do pełnienia roli „ambasadora polskości” w kraju zamieszkania.
2. Uświadamianie i umacnianie tożsamości narodowej.
3. Kształtowanie postaw patriotycznych.
4. Poznawanie historii Polski splecionej z historią swojej rodziny.
5. Doskonalenie sprawności języka polskiego.
6. Ukazanie bogactwa dwukulturowości i dwujęzyczności.

§2
Organizatorami Konkursu są: Senat RP, Sejm RP, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, Rada Polonii Świata, Europejska Unia Wspólnot Polonijnych, Fundacja ”Świat na Tak”.

§3
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży polonijnej oraz dzieci Polaków mieszkającej poza granicami Polski , w wieku 6-22 lat, pod warunkiem , że są uczniami lub studentami.

§4
Tematy Konkursu ustalane są co roku przez Jury. Prace konkursowe mogą być w formie plastycznej, literackiej i multimedialnej.

II. Warunki uczestnictwa:

§5
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej Fundacji ”Świat na Tak” www.swiatnatak.pl.
Prace nadesłane bez kompletnie wypełnionego formularza nie zostaną zakwalifikowane do oceny przez Jury.

§6
Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu Konkursu.

§7
Podstawowym kryterium formalnym przyjęcia pracy do Konkursu jest jej samodzielne napisanie lub wykonanie. Prace niesamodzielne nie będą oceniane. Przy stosowaniu cytatów należy to odpowiednio zaznaczyć (np. przez zastosowanie cudzysłowu lub kursywy) oraz podać autora i źródła, z których się korzystało.

§8
W Konkursie można uczestniczyć wielokrotnie, można być wyróżnianym , jednak laureatem w danej grupie wiekowej zostać tylko raz.

§ 9
Przekazanie pracy do udziału w Konkursie traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że praca nie narusza praw autorskich osób trzecich. Za ewentualne roszczenia wynikające z praw autorskich odpowiada uczestnik Konkursu

§ 10
Kryteria oceny prac:
• zgodność z przesłaniem ideowym Konkursu;
• walory edukacyjne;
• walory artystyczne;
• oryginalność pomysłów;
• zgodność z tematem danej grupy wiekowej.
Przy ocenie prac będą brane pod uwagę także:
• zaangażowanie w przygotowanie pracy;
• kreatywność;
• poprawność językowa;
• czas pobytu za granicą Polski.

Czytaj dalej w Serwisie>

Źródło: Serwis Fundacji Świat Na Tak – www.swiatnatak.pl, Regulamin konkursu Być Polakiem 2017.