Przejdź do treści

Obowiązek meldunkowy – czy został zniesiony?

Tagi:
04/07/2016 09:26

kalendarz11Bywa on dosyć uciążliwy dla przeciętnego obywatela, stąd pojawiło się ogromne oczekiwanie społeczne na zmiany – często wręcz przekonanie, że już do nich doszło.

Od dłuższego czasu z mediów docierają do nas informacje na temat planowanych  zmian w Ustawie o ewidencji ludności – szczególnie tych dotyczących obowiązku meldunkowego. Czy w Polsce nadal istnieje obowiązek meldunkowy?

Przebywasz pod danym adresem dłużej niż 30 dni – powinieneś się zameldować

Planowane zmiany w przepisach dotyczących meldunku zostały w ubiegłym roku przesunięte z 1 stycznia 2016 roku na 1 stycznia 2018 roku. Potrzeba przesunięcia o 2 lata tej daty wynikała z ogromnych przygotowań i zmian, które wymagane są w ponad 100 ustawach i rozporządzeniach, gdzie został ujęty meldunek. Według aktualnie obowiązujących przepisów, każdy obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinien zameldować́ się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Jako pobyt czasowy uznaje się przebywanie poza miejscem pobytu stałego przez okres ponad 3 miesięcy. Należy również pamiętać, że równocześnie można mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały wydawane jest z urzędu, przez pracownika dokonującego zameldowania, natomiast o potrzebie uzyskania zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy należy poinformować pracownika urzędu.

Rejestracja w urzędzie pracy? Ważne jest to, gdzie masz meldunek

Obowiązek meldunkowy bywa, że jest postrzegany jako wyjątkowo uciążliwy przez osoby chcące uzyskać status osoby bezrobotnej w konkretnej miejscowości. Przepisy dotyczące rejestracji osób bezrobotnych w urzędzie pracy jasno wskazują, który urząd jest właściwym. Przy rejestracji brane jest pod uwagę miejsce zameldowania stałego bądź czasowego. Osoba, która na stałe zameldowana jest w jednej miejscowości, ale aktualnie czasowo przebywa w innej – zobowiązana jest zameldować się w miejscu pobytu czasowego. W przypadku, gdy nie dopełni formalności, jakie nakłada na nią obowiązek meldunkowy – i w konsekwencji nie ma meldunku na terenie danego miasta – nie jest uprawniona do rejestracji jako osoba bezrobotna tamże. Pozostaje jej możliwość rejestracji jako osoba poszukująca pracy – jednak status ten daje zdecydowanie bardziej ograniczony dostęp do wsparcia z urzędu pracy.

Agnieszka Juźwiuk (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

zielona linia - logo

Źródła: Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności