Przejdź do treści

Ofiary przemocy w Niemczech mają prawo do odszkodowania od państwa. Oto jak się o nie starać

13/08/2022 14:30

Życie w Niemczech: Odszkodowanie dla ofiar przemocy w Niemczech. Każdy, kto doznał uszczerbku na zdrowiu osobiście lub jako członek rodziny w wyniku aktu przemocy, może być uprawniony do odszkodowania od państwa.

Odszkodowanie dla ofiar przemocy w Niemczech

Każdy, kto padł ofiarą umyślnego aktu przemocy na terytorium Niemiec i doznał uszczerbku na zdrowiu, może ubiegać się o odszkodowanie od państwa dla ofiar. O odszkodowanie mogą ubiegać się także członkowie rodzin osób, które zmarły w wyniku aktu przemocy. Mówi o tym ustawa o odszkodowaniach dla ofiar przestępstw. Od 1 lipca 2018 roku także cudzoziemcy będący ofiarami aktów przemocy w Niemczech mają prawo do jego otrzymania z mocą wsteczną.

>>> Przemoc wobec dzieci w Niemczech. Ciche ofiary pandemii

Co więcej od czasu zmiany ustawy o odszkodowaniach ofiar przemocy w 2009 r., o świadczenie można starać się także, jeśli akt przemocy miał miejsce za granicą.

Kto ma prawo do otrzymania odszkodowania?

Jeśli akt przemocy miał miejsce w Niemczech

Osoby, które doznały uszczerbku na zdrowiu na terytorium Republiki Federalnej Niemiec w wyniku umyślnego, ataku fizycznego lub broniąc się przed nim, lub osoby pozostające na ich utrzymaniu mogą, pod pewnymi warunkami, mieć prawo do odszkodowania.

Jeśli akt przemocy miał miejsce za granicą

Od czasu zmiany prawa w 2009 r. świadczenia w ramach OEG mogą być brane pod uwagę również wtedy, gdy akt przemocy nie miał miejsca w Niemczech jako kraju zamieszkania, ale za granicą.

>>> Przemoc wobec kobiet: W Niemczech co trzeci dzień ginie kobieta

Jeżeli jest to państwo członkowskie UE, zastosowanie ma dyrektywa 2004/80/WE w sprawie odszkodowań dla ofiar przestępstw w sprawach transgranicznych. Przewiduje ona, że krajowe organy udzielające wsparcia pomagają osobom poszkodowanym w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych przeciwko innemu państwu członkowskiemu UE. W Niemczech funkcję niemiecki organ wspierający Federalnego Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych. To właśnie on kontaktuje się z właściwym urzędem za granicą, pomaga w tłumaczeniu i bierze udział w procesie. Nie wiąże się to z żadnymi kosztami dla wnioskodawców.

Jakie świadczenia są zapewnione w ramach odszkodowania dla ofiar przemocy?

W przypadku przemocy w rodzinie, odszkodowanie wypłacane jest za wszystkie powstałe uszczerbki na zdrowiu fizycznym i psychicznym. Zakres i wysokość świadczeń określa ustawa o świadczeniach federalnych.

Obejmują one w szczególności:

  • leczenie, opieka pielęgniarska
  • protezy, wózki inwalidzkie
  • wypłata odszkodowania dla osób poszkodowanych i po śmierci dla osób pozostających na utrzymaniu ofiary
  • świadczenia z tytułu pogrzebu i śmierci
  • dodatkowe świadczenia z tytułu pomocy społecznej (np. pomoc w opiece, dodatkowa pomoc na utrzymanie).

Z reguły szkody majątkowe i straty finansowe nie są rekompensowane poszkodowanym. Wyjątek dotyczy uszkodzenia przedmiotów noszonych na ciele podczas aktu przemocy: okularów, soczewek kontaktowych czy protez.

Jak i gdzie złożyć wniosek o odszkodowanie?

Wniosek o odszkodowanie można złożyć w następujący sposób:

Do tej pory nie istnieje w Niemczech ogólnokrajowy formularz dla osób pozostałych przy życiu. Mogą one złożyć wniosek nieformalnie lub skontaktować się z jednym z krajowych urzędów.

Ofiary przemocy zdecydowanie zbyt rzadko otrzymują pomoc od państwa

Według organizacji pomocowej Weißer Ring ofiary przemocy w Niemczech zdecydowanie zbyt rzadko otrzymują ustawową pomoc od państwa. Jednym z powodów jest biurokracja, która coraz częściej pozostawia ofiary bez pomocy. 

Według sondażu przeprowadzonego przez Weißer Ring, 46,6 procent wniosków zostało odrzuconych w całym kraju w 2021 roku. To prawie co drugi wniosek. „To najgorsza wynik od ponad 20 lat”, donosi organizacja.

Według Weißer Ring przyczynami takiego stanu rzeczy były na przykład: wycofanie wniosku, śmierć wnioskodawcy lub przeniesienie sprawy do innego kraju związkowego.

„Jestem głęboko przekonany, że za tym kryją się w większości przypadki, w których ofiary przemocy wycofały swoje wnioski – ponieważ są zmęczone biurokracją i długimi procedurami” – powiedział prezes organizacji pomocowej i były szef Federalnego Urzędu Kryminalnego Jörg Ziercke. Powody, dla których ofiary faktycznie wycofują swoje wnioski, nie są rejestrowane w sposób jednolity w całym kraju.

Według Weißer Ring jest jeszcze jeden problem. Wiele osób poszkodowanych nawet nie wie, że ofiarom przysługuje prawo do odszkodowania

źródło: Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych, Tagesschau.de, PolskiObserwator.de