Przejdź do treści

Renta rodzinna w Niemczech

07/10/2016 11:18

Renta rodzinna przysługuje czonkom rodziny osoby, która w momencie śmierci była uprawniona do emerytury czy renty z tytułu niezdolności do pracy, bądź posiadał minimalny wymagany 5-letni okres ubezpieczenia (ewentualnie warunek ten został spełniony przedwcześnie, np. na skutek wypadku przy pracy).

Kto jest uprawniony do pobierania renty rodzinnej w Niemczech?

euro11Wdowa i wdowiec

Po śmierci współmałżonka możliwe jest otrzymanie renty dla wdów lub wdowców, ale tylko w przypadku, gdy zmarły małżonek do śmierci pobierał rentę lub emeryturę, bądź posiadał minimalny wymagany 5-letni okres ubezpieczenia (ewentualnie warunek ten został spełniony przedwcześnie, np. na skutek wypadku przy pracy).

Zarejestrowany związek partnerski pomiędzy osobami tej samej płci jest traktowany pod każdym względem, jak istniejący związek małżeński. Rentę może otrzymać osoba, która pozostawała w związku małżeńskim ze zmarłym co najmniej przez 1 rok przed jego śmiercią. Minimalny okres trwania związku małżeńskiego nie obowiązuje tylko w przypadkach, gdy związek małżeński został zawarty przed 1 stycznia 2002 r., lub nie został zawarty ze względów materialnych.

Renta dla wdów/wdowców może być wypłacana w postaci małej lub dużej renty. Do otrzymywania dużej renty są uprawnione osoby, które

  • ukończyły 45 rok życia
  • lub są niezdolni do pracy
  • lub wychowują własne dziecko albo dziecko osoby zmarłej, które nie ukończyło 18 lat
  • a także osoby przebywające we wspólnym gospodarstwie domowym, opiekujące się dzieckiem własnym lub dzieckiem osoby zmarłej, które ze względu na niesprawność fizyczną, umysłową lub psychiczną nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie.

Ustawowy wiek uprawniający do dużej renty dla wdów/wdowców jest w przypadku śmierci po 31 grudnia 2011 r. stopniowo podwyższony do 47 lat. Osobom, które nie spełniają warunków koniecznych do uzyskania dużej renty dla wdów/wdowców, przysługuje mała renta dla wdów/wdowców, wypłacana maksymalnie do 24 miesięcy po śmierci osoby ubezpieczonej. Stanowi ona 25% renty lub emerytury, którą otrzymywałaby osoba ubezpieczona.

Duża renta dla wdów/wdowców wypłacana jest na stałe i stanowi w normalnym przypadku 55% renty lub emerytury, którą otrzymywałaby osoba ubezpieczona. Jeśli związek małżeński zawarty został przed 1 stycznia 2002 r. i jeden z małżonków urodził się przed 2 stycznia 1962 r., wówczas wypłacana jest również mała renta bez ograniczeń. Jeżeli osoba pobierająca rentę dla wdów/wdowców  ponownie zawrze związek małżeński, traci prawo do renty rodzinnej po osobie zmarłej. Po złożeniu odpowiedniego wniosku można otrzymać jednorazową rekompensatę pobieranej własnej renty/emerytury. Stanowi ona równowartość 24-krotności średniej kwoty tego świadczenia z ostatnich 12 miesięcy.

Jeśli ponownie zawarty związek małżeński zostanie rozwiązany, może być wypłacana renta dla wdów/wdowców po przedostatnim małżonku. W tym przypadku mogą być doliczone ewentualne uprawnienia nabyte w drugim związku małżeńskim.

Dzieci

Renta rodzinna dla sierot (renta rodzinna dla półsierot) może być wypłacana po uprzednim złożeniu wniosku po śmierci osoby ubezpieczonej, jeśli do chwili śmierci pobierała ona rentę czy emeryturę lub do dnia śmierci udowodniła minimalny wymagany 5-letni  okres ubezpieczenia, a także gdy warunek ten spełniony został przedwcześnie (np. na skutek wypadku przy pracy).

W przypadku śmierci obojga rodziców wypłacana jest renta rodzinna dla sierot zupełnych.

Rentę rodzinną dla sierot otrzymają dzieci osoby zmarłej – własne lub adoptowane, a także wychowywane przez nią dzieci przyrodnie lub objęte opieką w ramach rodziny zastępczej. Również wnuki i rodzeństwo zmarłego przyjęci do jego gospodarstwa domowego i utrzymywani przeważnie przez niego mogą otrzymać rentę rodzinną dla sierot. Jest ona wypłacana do 18 roku życia.

W pozostałych przypadkach renta ta może być wypłacana tylko po spełnieniu określonych wymogów (np. nauka szkolna lub nauka zawodu), najdłużej do 27 roku życia. Jeśli termin zakończenia nauki szkolnej lub nauki zawodu przesunie się ze względu na zasadniczą służbę wojskową lub służbę zastępczą, to okres pobierania renty dla sierot przedłuża się o okres pełnienia służby wojskowej również po ukończeniu 27-go roku życia. Dotyczy to tylko przypadku, gdy uprawnione do renty dziecko, mimo ukończenia 27 lat, kontynuuje naukę w szkole lub uczy się zawodu.

źródło: www.deutsche-rentenversicherung.de


ARTYKUŁY, KTÓRE MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ:

Renta z tytułu niezdolności do pracy w Niemczech

Łączenie emerytury lub renty z innymi dochodami

AKTUALIZACJA 31/05/2022 13:24