Przejdź do treści

W jaki sposób przebiega procedura uznawania zagranicznych orzeczeń dotyczących opieki nad dziećmi?

11/08/2016 14:42

bimbi15Orzeczenia wydane w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej są uznawane w innych państwach członkowskich bez potrzeby przeprowadzania specjalnego postępowania. Istnieje możliwość wniesienia odwołania od decyzji o odpowiedzialności rodzicielskiej.

Polskie prawo nie zawiera definicji władzy (odpowiedzialności) rodzicielskiej. Najogólniej można powiedzieć, że władza (odpowiedzialność) rodzicielska to zespół obowiązków i praw rodziców względem małoletniego dziecka.

Obowiązkiem osoby sprawującej władzę rodzicielską jest opiekowanie się dzieckiem, jego wychowywanie, troska o fizyczny i duchowy rozwój dziecka oraz kształcenie. Z reguły władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom i każdy z nich ma takie same prawa i obowiązki.

Jeśli rodzice nie mogą porozumieć się w kwestiach istotnych dla dziecka, takich jak: miejsce zamieszkania dziecka, wybór szkoły, wybór imienia i nazwiska, wyjazd za granicę, decyzję w tym względzie podejmuje sąd.

Sąd może ingerować we władzę rodzicielską na kilka sposobów. Może ograniczyć lub zawiesić władzę rodzicielską, gdy rodzic przebywający na emigracji nie utrzymuje kontaktów z dzieckiem.
W skrajnych wypadkach sąd opiekuńczy może również pozbawić rodziców władzy rodzicielskiej.

Warto wiedzieć
Sądy, które zajmują się sprawami dotyczącymi odpowiedzialności (władzy) rodzicielskiej, to sądy państwa, w którym dziecko zamieszkuje. Zgodnie z rozporządzeniem unijnym regulującym te kwestie sądami zajmującymi się sprawami legalnego przemieszczania się dziecka, bezprawnego uprowadzenia lub zatrzymania dziecka itp. są sądy miejsca zamieszkania dziecka.

Orzeczenia w zakresie ustalenia tzw. odpowiedzialności rodzicielskiej wydane w jednym państwie członkowskim są uznawane w innych państwach członkowskich bez potrzeby przeprowadzania specjalnego postępowania.

Przy składaniu wniosku o uznanie orzeczenia o odpowiedzialności rodzicielskiej osobie uprawnionej przysługuje prawo do pomocy prawnej, jeżeli taką pomoc przyznano jej w państwie pochodzenia.

Źródło: Serwis Powroty.gov.pl

powroty_mini