Przejdź do treści

Transfer rent i emerytur

17/10/2016 11:22

Emerytury i renty uzyskane w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) nienależącym do UE oraz Szwajcarii mogą być transferowane do naszego nowego miejsca zamieszkania w innym państwie członkowskim. Również emerytury i renty uzyskane w państwie, z którym Polska zawarła umowę o zabezpieczeniu społecznym (tzw. państwie umownym) mogą być transferowane do miejsca zamieszkania w drugim państwie.

euro_soldi11

Możliwość wypłaty w Polsce emerytur i rent z państw, z którymi Polska nie ma podpisanych umów o ubezpieczeniu społecznym, regulują wyłącznie wewnętrzne przepisy tych państw.

Zagraniczne instytucje ubezpieczeniowe państw członkowskich EOG i Szwajcarii oraz instytucje państw, z którymi Polska zawarła umowy o zabezpieczeniu społecznym, przekazują emerytury i renty przysługujące z tych instytucji osobom zamieszkałym w Polsce bezpośrednio na rachunki bankowe lub w formie czeków bankierskich bądź drogą pocztową
w formie międzynarodowych przekazów pocztowych.

Więcej informacji
Szczegółowe informacje dotyczące formy wypłaty emerytur i rent przez zagraniczne instytucje ubezpieczeniowe państw członkowskich, w tym informacje dotyczące ewentualnego ponoszenia kosztów związanych z transferem świadczeń, możemy uzyskać w zagranicznych instytucjach ubezpieczeniowych wypłacających te świadczenia.

Jeżeli chcemy, aby nasze świadczenia emerytalne lub rentowe, do których jesteśmy uprawnieni w innym państwie członkowskim, państwie EOG, w Szwajcarii lub państwie umownym były transferowane do Polski, powinniśmy złożyć wniosek o transfer we właściwej instytucji zagranicznej lub w ZUS, który przekaże nasz wniosek o transfer do właściwej instytucji zagranicznej.

W przypadku gdy zamieszkujemy w Polsce i jesteśmy uprawnieni
do świadczenia z instytucji państwa, z którym Polska nie ma podpisanej umowy o zabezpieczeniu społecznym, świadczenia te mogą być wypłacane wyłącznie na zasadach określonych przepisami prawa obowiązującego w tym państwie. Prawo w niektórych państwach nie przewiduje możliwości transferu emerytur i rent za granicę. Mogą w nich obowiązywać przepisy, zgodnie z którymi emerytury i renty są wypłacane na rachunki bankowe wyłącznie w tych państwach albo też wypłata świadczenia zostaje zawieszona w związku z wyjazdem uprawnionej osoby za granicę.

Państwa, z którymi Polska zawarła bilateralne umowy o zabezpieczeniu społecznym (tzw. państwa umowne):

– Australia,
– Kanada,
– Korea Południowa,
– Macedonia,
– USA,
– Ukraina,
– kraje b. Jugosławii (Bośnia i Hercegowina, Serbia i Czarnogóra),
– Mołdawia.

Źródło: Serwis Powroty.gov.pl


CZYTAJ TAKŻE:

Renta z tytułu niezdolności do pracy w Niemczech

Ranta rodzinna w Niemczech

Łączenie emerytury lub renty z innymi dochodami

AKTUALIZACJA 31/05/2022 13:24