Przejdź do treści

Trwa rekrutacja do polskich szkół dla dzieci za granicą w systemie kształcenia na odległość

07/09/2020 06:31

Pragniesz, aby Twoje dziecko kształciło się w języku polskim i sprawnie się nim posługiwało – zapisz je do Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą!
Misją Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie jest „kształtowanie i podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej wśród Polonii i Polaków żyjących poza granicami Kraju poprzez nauczanie dzieci i młodzieży języka polskiego, historii i kultury w języku polskim, ułatwiające im ewentualny powrót do polskiego systemu edukacji”. Misja ta realizowana jest między innymi przez możliwość edukacji w systemie kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej oraz Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej (trzy- oraz czteroletnie).

Kształcenie prowadzone jest w jednym z dwóch planów nauczania:
– uzupełniającym – opartym na programach nauczania uwzględniających ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkół polskich, przeznaczonym dla uczniów spełniających obowiązek szkolny i obowiązek nauki w szkołach lokalnych, obejmuje zajęcia z języka polskiego oraz wiedzy o Polsce (przedmiotu łączącego w sobie elementy wiedzy o społeczeństwie, historii oraz geografii Polski);

– ramowym – opartym na programach nauczania uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego, odpowiednio dla szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego, dla uczniów, którzy z różnych przyczyn (brak znajomości języka obcego, częsta zmiana miejsca zamieszkania, praca w modelingu, kontrakty sportowe) nie uczęszczają do szkół lokalnych i obowiązek szkolny oraz obowiązek nauki spełniają w ORPEG.

 

Nauka odbywa się za pośrednictwem platformy e-learningowej „Otwarta Szkoła”. Uczniowie logują się na konsultacje i aktywnie uczestniczą w zajęciach na żywo z nauczycielami i kolegami z klasy.

Nauka w systemie kształcenia na odległość opiera się przede wszystkim na samokształceniu ucznia, który zobowiązany jest:
– opracować samodzielnie pisemne prace kontrolne;
– przesyłać przygotowane prace kontrolne do sprawdzenia w ustalonych terminach;
– uzyskać z poszczególnych przedmiotów wybranego planu nauczania średnią ocen nie niższą niż ocena co najmniej dopuszczająca;
– uczestniczyć przynajmniej w 50% konsultacji on-line każdego przedmiotu danego planu nauczania, podczas których nauczyciele wspomagają uczniów w przyswojeniu wiedzy niezbędnej do opracowania prac kontrolnych.

Wywiązanie się ze wszystkich zobowiązań pozwala Radzie Pedagogicznej klasyfikować ucznia do klasy programowo wyższej i wystawić mu świadectwo szkolne potwierdzające naukę w polskim systemie oświaty.
Uczniowie realizujący ramowy plan nauczania przystępują do egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego.

Zachęcamy Rodziców uczniów przebywających poza granicami Polski do rekrutacji do szkół im. Komisji Edukacji Narodowej

Więcej na temat rekrutacji na stronach Orpeg.pl

AKTUALIZACJA 31/05/2022 13:22