Przejdź do treści

Czy ubezpieczenie zdrowotne dla emerytów i rencistów w Niemczech jest obowiązkowe?

02/11/2016 11:38

Tłumaczymy, czy ubezpieczenie zdrowotne dla emerytów i rencistów w Niemczech jest obowiązkowe. Kiedy rozpoczyna się jego okres obowiązywania oraz w jakim przypadku można zostać wyłączonym z tego rodzaju ubezpieczenia.

467305445

Ubezpieczenie zdrowotne emerytów i rencistów jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Obejmuje ono emerytów i rencistów oraz osoby, które złożyły wniosek o emeryturę lub rentę. Wymagana jest przy tym wcześniejsza przynależność przez określony okres do ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego (tzw. okres wcześniejszego ubezpieczenia).

Warunek posiadania okresu wcześniejszego ubezpieczenia spełniają zasadniczo osoby, które przez co najmniej 9/10 drugiej połowy swojego życia zawodowego objęte były ustawowym ubezpieczeniem zdrowotnym lub były objęte tym ubezpieczeniem w charakterze członków rodziny. Nie ma przy tym znaczenia fakt, czy było to ubezpieczenie obowiązkowe czy dobrowolne. W przypadku rent rodzinnych warunek posiadania okresu wcześniejszego ubezpieczenia może być spełniony również przez osobę zmarłą.

Kiedy rozpoczyna się okres ubezpieczenia chorobowo-zdrowotnego emerytów i rencistów?

Ubezpieczenie zdrowotne emerytów i rencistów rozpoczyna się z dniem złożenia wniosku o emeryturę lub rentę. Wniosek o emeryturę lub rentę można złożyć w formie pisemnej lub ustnej w instytucji ubezpieczenia emerytalno-rentowego lub w innym urzędzie, np. w urzędzie ds. ubezpieczeń społecznych czy w urzędzie gminy.

W jakim przypadku można zostać wyłączonym z ubezpieczenia chorobowo-zdrowotnego emerytów i rencistów?

Jeśli powstanie obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, np. w związku z podjęciem zatrudnienia, to w tym okresie dana osoba będzie wyłączona z ubezpieczenia zdrowotnego emerytów i rencistów. Ubezpieczenie zdrowotne emerytów i rencistów zacznie obowiązywać dopiero po zakończeniu ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.
Ubezpieczenie zdrowotne emerytów i rencistów nie obejmuje osób, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych przyczyn, np. osoby mające status urzędników państwowych, osoby pobierające świadczenia z systemu emerytalno-rentowego dla urzędników państwowych czy też osoby, które przekroczyły granicę rocznych zarobków przewidzianych dla osób objętych ubezpieczeniem w ustawowym ubezpieczeniu zdrowotnym. Przystąpienie do ubezpieczenia zdrowotnego emerytów i rencistów możliwe jest dopiero z chwilą zakończenia okresu zwolnienia z obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.

źródło: www.deutsche-rentenversicherung.de


CZYTAJ TAKŻE:

Łączenie emerytury lub renty z innymi dochodami

Renta z tytułu niezdolności do pracy w Niemczech

Ranta rodzinna w Niemczech

AKTUALIZACJA 31/05/2022 13:24