Przejdź do treści

Rozwód w Polsce czy w Niemczech? Zasady składania wniosku przez osoby mieszkające za granicą

09/05/2017 13:19

Jak wygląda kwestia rozwodu i separacji osób mieszkających za granicą? Kiedy rozwód można przeprowadzić w kraju zamieszkania, a kiedy w kraju pochodzenia? Oto co mówią unijne przepisy.

Gdzie możesz wnieść sprawę o rozwód lub separację?

Możesz wystąpić o rozwód lub separację razem z partnerem, składając wspólny wniosek, bądź sam złożyć wniosek.

Wniosek możesz złożyć w sądzie w kraju:

 • w którym mieszkasz zarówno Ty, jak i Twój współmałżonek
 • w którym ostatnio mieszkaliście razem – o ile jedno z Was nadal tam mieszka
 • w którym mieszka jedno z Was – o ile składacie wniosek razem
 • w którym mieszka współmałżonek
 • w którym mieszkasz Ty, jeśli:
  mieszkasz tam co najmniej od 6 miesięcy, licząc do momentu złożenia wniosku, oraz jesteś obywatelem tego kraju.

Ważne: Jeśli nie jesteś obywatelem tego kraju, możesz wystąpić w nim o rozwód lub separację tylko, jeśli mieszkałeś tam co najmniej przez rok, licząc do momentu złożenia wniosku.

 • którego zarówno Ty, jak i współmałżonek jesteście obywatelami.

Sądem właściwym do orzekania w Waszej sprawie jest pierwszy sąd, do którego wniesiono pozew i który spełnia powyższe warunki.

Sądem właściwym do przekształcenia separacji prawnej w rozwód (jeśli jest to zgodne z przepisami danego kraju) jest sąd w kraju UE, który wydał orzeczenie o separacji.

Sąd właściwy do orzekania w sprawie rozwodu może również rozstrzygnąć kwestie dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej, jeśli dziecko mieszka w tym samym kraju.

Przepisy którego kraju mają zastosowanie do Twojej sprawy o rozwód lub separację?

Czy Twoja sprawa dotyczy dwóch lub kilku krajów UE – np. gdy oboje małżonkowie mają różne obywatelstwa lub mieszkają w innym kraju UE niż ich kraj ojczysty?

Prawem, które ma zastosowanie do Twojego wniosku o rozwód, niekoniecznie musi być prawo kraju, w którym wniesiesz pozew.

Szesnaście krajów UE przyjęło wspólny zbiór przepisów pozwalających określić, którego kraju prawo powinno mieć zastosowanie w przypadku transgranicznych spraw rozwodowych. Kraje te to: Austria, Belgia, Bułgaria, Francja, Grecja, Hiszpania, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Węgry i Włochy.

W każdym z tych 16 krajów możesz uzgodnić ze współmałżonkiem, że w Waszej sprawie rozwodowej zostanie zastosowane prawo:

 • kraju, w którym mieszkasz zarówno Ty, jak i Twój współmałżonek
 • kraju, w którym ostatnio mieszkaliście razem – o ile jedno z Was nadal tam mieszka
 • kraju, którego jedno z Was jest obywatelem, lub
 • kraju, w którym składacie wniosek o rozwód.

Jeśli nie osiągniecie porozumienia ze współmałżonkiem, sądy w tych 16 krajach zastosują prawo:

 • kraju, w którym mieszkasz zarówno Ty, jak i Twój współmałżonek
 • jeśli nie mieszkacie w tym samym kraju – kraju, w którym ostatnio mieszkaliście razem, o ile nadal tam
 • mieszkaliście razem rok przed skierowaniem sprawy do sądu
 • jeśli taka sytuacja nie miała miejsca – kraju, którego oboje jesteście obywatelami
 • jeśli macie różne obywatelstwa – kraju, w którym składacie wniosek o rozwód.

Jeśli wnosisz pozew o rozwód w innym kraju UE, zapytaj adwokata specjalizującego się w rozwodach, którego kraju przepisy będą mieć zastosowanie do Twojej sprawy i jakie będą tego skutki.

Uznawanie rozwodów i separacji za granicą

Rozwód albo separacja, które orzeczono w jednym kraju UE, są automatycznie uznawane w innych krajach UE – nie ma potrzeby dopełniania dodatkowych formalności.

Wyjątek: Dania

Przepisy UE dotyczące rozwodu i separacji – na przykład w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń – nie mają zastosowania do Danii.

Źródło: Portal TwojaEuropa , „Rozwód i seperacja”, ostatnia aktualizacja : 28/02/2017
Twoja Europa
Portal Twoja Europa zawiera praktyczne informacje dla obywateli i przedsiębiorstw na temat ich praw i szans w UE. Portal koncentruje się na rzeczywistych sytuacjach transgranicznych dotyczących przykładowo obywateli europejskich chcących pracować lub studiować w innym państwie UE lub przedsiębiorstw europejskich zamierzających przenieść się do innego kraju UE lub otworzyć nowy oddział w innym kraju UE.


Zobacz także:

Uznawanie rozwodów przeprowadzonych w innym kraju UE

Ślub cywilny w Niemczech. 10 rzeczy, które trzeba wiedzieć planując uroczystość