Przejdź do treści

Zasiłek dla bezrobotnych Arbeitslosengeld i jego transfer do Polski

11/07/2016 13:12

Osoba, która otrzymała w Niemczech prawo do zasiłku dla osób poszukujących pracy o nazwie Arbeitslosengeld i otrzymuje go już dłużej niż miesiąc, może starać się
o transfer tego świadczenia do Polski.

zasilek_nimecyAby móc transferować zasiłek Arbeitslosengeld do Polski, najpierw należy być uprawnionym do jego pobierania w Niemczech. W celu uzyskania prawa do Arbeitslosengeld niezbędna jest rejestracja w lokalnym urzędzie pracy (Agentur fur Arbeit) i spełnienie wszystkich stawianych wymagań. Zasady przyznawania zasiłku są regulowane wyłącznie wewnętrznymi przepisami prawa niemieckiego.

Następnie powinniśmy zgłosić chęć wyjazdu do Polski w celu poszukiwania pracy, a przez to również transferu zasiłku. Trzeba to uczynić co najmniej na cztery tygodnie przed opuszczeniem Niemiec.

Dokumentem, który należy złożyć w polskim urzędzie pracy w celu pobierania niemieckiego zasiłku, jest druk U2 (wcześniej E 303).
W celu otrzymania tego formularza należy zwrócić się do lokalnego urzędu pracy Agentur für Arbeit, który podejmuje decyzję o tym, czy zasiłek może być transferowany poza Niemcy i wydaje formularze, które należy okazać w urzędzie pracy w Polsce.

Co istotne, osoba wyjeżdżająca do Polski musi zadeklarować chęć podjęcia pracy i w dalszym ciągu podlega przepisom o konieczności starania się o nowe zatrudnienie, a więc także możliwości wstrzymania świadczeń z racji nieuzasadnionej odmowy przyjęcia oferty pracy.

Warto wiedzieć
Wniosek o przedłużenie transferu zasiłku trzeba złożyć w lokalnym urzędzie pracy Agentur für Arbeit. Zasiłek można transferować przez trzy miesiące, a w wyjątkowych okolicznościach okres ten można wydłużyć maksymalnie do sześciu miesięcy.

Decyzje tego rodzaju nie są podejmowane automatycznie, ale po zbadaniu przez Agentur für Arbeit w każdej sprawie indywidualnych okoliczności. Decyzja ta ma charakter uznaniowy. Prawo Unii Europejskiej nie określa wyjątkowych okoliczności, w których okres transferu zasiłku powinien zostać przedłużony.

Transferowany zasiłek jest wypłacany przez Agentur für Arbeit. Zasiłek może być transferowany wielokrotnie i do różnych krajów, ale w ramach 3-miesięcznego (lub wydłużonego) okresu transferu, jaki został przyznany przez Agentur für Arbeit.

Warto wiedzieć
Jeśli wyjedziemy do Polski lub innego kraju członkowskiego UE, nie zgłaszając wcześniej w Agentur für Arbeit chęci transferu zasiłku, powinniśmy niezwłocznie zgłosić się do publicznych służb zatrudnienia w tym kraju (w Polsce do powiatowego urzędu pracy). Należy to uczynić w ciągu siedmiu dni od daty opuszczenia Niemiec. W takim przypadku polski urząd pracy formalnie wystąpi do Agentur für Arbeit o wydanie dokumentu potwierdzającego transfer zasiłku. Jednakże również w tej sytuacji wymagane jest aby pozostawać do dyspozycji tamtejszego urzędu pracy przez minimalny okres 4 tygodni przed wyjazdem do Polski.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w Powrotniku w artykule pt.: „Transfer zasiłków dla bezrobotnych z krajów Unii Europejskiej”.

Właściwy terytorialnie lokalny urząd pracy Agentur für Arbeit w Niemczech znajdziesz przez wyszukiwarkę zamieszczoną na stronie internetowej Komisji Europejskiej:
http://ec.europa.eu/employment_social/social-security-directory/results.seam?langId=pl&cid=61792.

powroty_miniPowroty.gov.pl

 

AKTUALIZACJA 31/05/2022 13:24