Urlop wypoczynkowy w Niemczech

Każdy pracownik zatrudniony na terenie Niemiec ma prawo do określonej ustawowo ilości dni urlopu wypoczynkowego. Jego długość zależna jest od dni roboczych oraz stażu pracy.

Podobnie jak w Polsce, także i w Niemczech pracownik musi ubiegać się o urlop, składając wniosek u pracodawcy. Ten musi mu go udzielić, ale nie zawsze w terminie wybranym przez pracownika, jednakże powinien uwzględnić życzenie pracownika. Pracodwaca może odmówić udzielenia urlopu pracownikowi w danym terminie, jeśli inni pracownicy złożyli już podania o urlop w tym samym czasie lub interesy firmy nie pozwalają na udzielenie go.

vacanze-mareNależy pamiętać, że każdy pracownik, aby móc pójść na urlop musi otrzymać zgodę pracodawcy, w innym wypadku może liczyć się ze zwolnieniem z pracy ze skutkiem natychmiastowym.

Długość urlopu wypoczynkowego wynosi rocznie co najmniej 24 dni robocze, czyli wszystkie dni kalendarzowe, nie będące niedzielami lub ustawowymi świętami. W wielu przypadkach umowy zbiorowe wydłużają czas urlopu do 30 dni, co odliczając dni wolne pozwoli nam aż na 6 tygodni wypopczynku.

Urlop w pełnym wymiarze przysługuje po przepracowaniu co najmniej 6 miesięcy.

Choroba podczas urlopu

W przypadku choroby podczas urlopu, pracownik ma prawo do przerwania wypoczynku. Aby mogło to jednak zostać uwzględnione, trzeba pracodawcy przedłożyć zaświadczenie lekarskie potwierdzające niezdolność do pracy.

Jeżeli urlopu nie można przyznać (w całości lub częściowo) z powodu wygaśnięcia stosunku pracy, należy go zrekompensować.

Urlop bezpłatny

Po wykorzystaniu płatnego urlopu można uzyskać urlop bezpłatny, jeżeli pracownik z powodu pilnych spraw osobistych potrzebuje dodatkowych dni wolnych.

Dodatkowy urlop

W wielu układach zbiorowych przewidziano, dodatkowo do wynagrodzenia za pracę, dodatek urlopowy. Prawo do dodatkowego płatnego urlopu mają osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (dodatkowo 5 dni roboczych w ciągu roku); osoby pracujące na zmiany naprzemienne, na zmiany oraz w nocy.

UWAGA!

Płatny urlop należy wykorzystać do końca roku kalendarzowego. Jeżeli tak się nie stanie z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy bądź z ważnych powodów osobistych (np. choroby pracownika), przepada on najpóźniej z dniem 31 marca następnego roku (umowa może wskazywać późniejszy termin). Jeśli zakończenie stosunku pracy spowodowało, że zatrudniony nie wykorzystał w pełni dni wolnych, przysługuje mu ekwiwalent pieniężny za niewykorzystaną część urlopu.

źródło: eures.praca.gov.pl