Przejdź do treści

Renta rodzinna w Niemczech – komu przysługuje i ile wynosi

13/06/2022 22:20 - AKTUALIZACJA 12/06/2023 09:12
emerytura zakładowa

Życie w NiemczechRenta rodzinna w Niemczech – Renta po śmierci małżonka lub rodzica.  Gdy dana osoba umiera, żyjący krewni mogą mieć prawo do renty rodzinnej. W Niemczech wyróżnia się zasadniczo trzy rodzaje świadczeń po śmierci członka rodzina. Należą do nich: Renta wdowia (niem. Witwen- oder Witwerrente), renta wychowawcza (niem. Erziehungsrente) i renta po śmierci rodzica (niem. Erziehungsrente).
PRZECZYTAJ: Renta z tytułu niezdolności do pracy w Niemczech: Komu przysługuje i ile wynosi?

Renta po śmierci małżonka w Niemczech – Renta wdowia (niem. Witwen- oder Witwerrente)

Renta wdowia przysługuje osobie pozostałej przy życiu, jeśli jej zmarły małżonek albo partner z zarejestrowanego związku partnerskiego miał spełniony ogólny czas oczekiwania (tzn. minimalny okres ubezpieczenia) wynoszący pięć lat, który wypełniony był jego okresami składkowymi. Ponadto w momencie śmierci małżonka lub partnera małżeństwo albo zarejestrowany związek partnerski musiał istnieć od co najmniej jednego roku.

>>>Emerytura po 5 latach w Niemczech? Oto, co mówią przepisy

Poza tym wdowa/wdowiec lub pozostający przy życiu partner z zarejestrowanego związku partnerskiego nie może zawrzeć kolejnego małżeństwa lub kolejnego zarejestrowanego związku partnerskiego. Długość pobierania renty oraz jej wysokość jest różna w zależności od tego, czy jest to tzw. mała czy duża renta wdowia. Dużą rentę wdowią otrzymają osoby, które

 • ukończyły 47 lat
 • wychowują dziecko lub
 • posiadają Państwo zmniejszoną zdolność do pracy zarobkowej.

Roszczenie o wypłatę tzw. małej renty wdowiej przysługuje przez maksymalnie 24 miesiące kalendarzowe, natomiast roszczenie o wypłatę tzw. dużej renty wdowiej nie jest ograniczone w czasie. Renta obliczana jest na podstawie okresów ubezpieczeniowych osoby zmarłej, a jej wysokość jest różna. Mała renta wdowia wynosi 25 procent, a duża renta wdowia 55 procent renty osoby zmarłej (w pewnych określonych przypadkach 60 procent).

Renta wychowawcza (niem. Erziehungsrente)

Roszczenie o wypłatę renty wychowawczej przysługuje, gdy:

 • małżeństwo zostało rozwiązane poprzez rozwód po 30 czerwca 1977 roku,
 • małżonek, z którym osoba się rozwiodła, umarł
 • i nie zawarła kolejnego małżeństwa,
 • wychowuje dziecko i
 • w momencie śmieci małżonka, z którym się  rozwiodła, spełniała ogólny okres oczekiwania wynoszący pięć lat ubezpieczeniowych (np. pięć lat składkowych).

Roszczenie o wypłatę renty wychowawczej mają także pod wyżej wymienionymi warunkami partnerzy z zarejestrowanego związku partnerskiego z tą różnicą, że zamiast rozwodu lub zawarcia małżeństwa mówi się tu o rozwiązaniu lub zawarciu zarejestrowanego związku partnerskiego.

>>>Emerytura w Niemczech: To musisz wiedzieć, jeśli pracujesz w Niemczech. Wiek emerytalny, wysokość składek, wysokość emerytur

Zarówno od renty wychowawczej, jak i wdowiej odlicza się dochód własny. W ramach odpowiedniej procedury wnioskowania ubezpieczyciel rentowo-emerytalny ustala wysokość dochodu małżonka lub partnera pozostałego przy życiu, na przykład wysokość zarobków z pracy etatowej, dochód z działalności gospodarczej, wysokość renty, zasiłku chorobowego itd. Każdemu, kto pobiera rentę wdowią lub wychowawczą, przysługuje przy tym kwota wolna od odliczenia, do wysokości której własne dochody nie są odliczane od renty. Od renty odlicza się 40 procent dochodów przekraczających ten limit.

Renta rodzinna dla dziecka po śmierci rodzica (niem. Waisenrente)

Dziecko zmarłej osoby ubezpieczonej może otrzymywać  rentę po zmarłym rodzicu, jeśli osoba ta osiągnęła ogólny czas oczekiwania, wypełniając go zasadniczo okresami składkowymi. Roszczenie o wypłatę renty sierocej przysługuje do ukończenia 18-tego roku życia. Ponadto renta rodzinna po zmarłym rodzicu może być wypłacana maksymalnie do ukończenia 27 lat, jeśli

 • dziecko studiuje lub jest w trakcie nauki zawodu lub jest woontariuszem w ramach rządowego programu  (niem. Bundesfreiwilligendienst) albo
 • nie może samo z apewnić sobie utrzymania z powodu niepełnosprawności fizycznej, umysłowej lub psychicznej.
 • Renta rodzinna po zmarłym rodzicu nie przysługuje podczas odbywania dobrowolnej służby wojskowej.

Kiedy przepada renta rodzinna i kiedy przysługuje odszkodowanie

Roszczenie o wypłatę renty rodzinnej przepada, jeśli osoba pobierająca świadczenie ponownie zawrze związek małżeński albo nowy zarejestrowany związek partnerski. W takim wypadku przysługuje jednak roszczenie o wypłatę odszkodowania w wysokości 24-krotności przeciętnej renty z ostatnich dwunastu miesięcy. Dotyczy to jednak tylko zawarcia pierwszego powtórnego małżeństwa lub zarejestrowanego związku partnerskiego.

Źródło: Deutsche-Rentenversicherung.de, PolskiObserwator.de