Przejdź do treści

Świadczenia z tytułu choroby w Niemczech

04/08/2016 17:14

choraNajważniejsze zasady przyznawania świadczeń z tytułu choroby w Niemczech. 

Polak planujący pracować w Niemczech krócej niż 50 dni przed wyjazdem musi zgłosić się do lokalnego oddziału NFZ w Polsce i postarać o Europejską Kartę Ubezpieczenia Społecznego, będzie ona bowiem podstawą do otrzymania bezpłatnej pomocy lub opieki medycznej.

Jeżeli zamierza pracować dłużej niż 50 dni, to już pracodawca musi go zgłosić jako osobę ubezpieczoną i odprowadzać składki.

Wynagrodzenie chorobowe zasadniczo przysługuje ubezpieczonemu przez 42 dni (6 tygodni) w przypadku tej samej choroby i jest wypłacane przez pracodawcę.

Jeśli choroba jest dłuższa, to wtedy kasa chorych wypłaca zasiłek chorobowy, ale najdłużej przez okres 78 tygodni w ciągu 3 lat przy tej samej chorobie. Do tego okresu zaliczane są również okresy wypłacania wynagrodzenia chorobowego przez pracodawcę. Wysokość zasiłku chorobowego wynosi 70% ostatniego wynagrodzenia brutto objętego obowiązkowym ubezpieczeniem, lecz nie więcej niż 90% zarobków netto.

W Niemczech chory nie ma obowiązku w bardzo krótkim czasie złożenia w kasie chorych zaświadczenia o niezdolności do pracy, natomiast w ciągu 3 dni musi poinformować o tym pracodawcę.

Tak więc kolejne etapy, jakie trzeba przejść, aby uzyskać zasiłek chorobowy to:


  • przedłożenie w zakładzie pracy odpowiedniego zaświadczenia o niezdolności do pracy,
  •  złożenie w kasie chorych zaświadczenia od pracodawcy o zarobkach,
  • obliczenie przez kasę chorych wysokości należnego zasiłku chorobowego,
  • przekazanie przez kasę chorych tzw. poświadczenia wypłaty dla chorego.

Jeśli dana osoba przez jakiś czas jest chora, to pracodawca musi przesłać do kasy chorych zaświadczenie o zarobkach ubezpieczonego. Kasa chorych musi ustalić, jaki był regularny dochód przed wystąpieniem choroby (np. zalicza się godziny nadliczbowe, jeśli zostały one wypracowane co najmniej w okresie 3 miesięcy przed wystąpieniem choroby).

Na podstawie tych obliczeń kasa chorych ustala wysokość należnego zasiłku. Następnie osoba, która zachorowała, otrzymuje od kasy chorych tzw. poświadczenie wypłaty. Podany jest w nim określony termin, w którym pacjent musi
zgłosić się do lekarza leczącego, aby wypełnił to poświadczenie w części dotyczącej informacji nt. choroby, jej długości i planowanego leczenia itd.

Wypłata zasiłku następuje w momencie, gdy wszystkie dane są zgromadzone oraz dostarczone jest zaświadczenie od lekarza.

Kasa chorych ma 6 tygodni na uruchomienie tej procedury.

Źródło: Serwis Eures.praca.gov.pl, Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego – 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy.