Przejdź do treści

Czy zagraniczne prawo jazdy jest ważne w Polsce

06/10/2016 12:55 - AKTUALIZACJA 12/10/2016 12:22

To, czy zagraniczne prawo jazdy jest ważne w Polsce i przez jaki okres, zależy od tego, w którym kraju zostało ono wydane. Prawo jazdy wydane przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, państwo członkowskie EFTA lub Szwajcarię uprawnia do kierowania pojazdami na terytorium Polski przez cały okres jego ważności.

patente-e1438437023446-777x437Na terytorium Polski odpowiednim pojazdem silnikowym może kierować osoba posiadająca ważne zagraniczne prawo jazdy wydane przez:

– państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – w okresie ważności prawa jazdy;

– państwo będące stroną Konwencji o ruchu drogowym sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r.;

– państwo niewymienione powyżej, którego wzór prawa jazdy jest zgodny z wzorem określonym w Konwencji, w okresie sześciu miesięcy od daty rozpoczęcia stałego lub czasowego pobytu, nie dłużej jednak niż przez okres ważności prawa jazdy.

Warto wiedzieć
Jeżeli zagraniczne prawo jazdy nie jest zgodne ze wzorem określonym w Konwencji lub nie zostało wydane przez kraj należący do UE, EFTA lub Szwajcarię, dodatkowym warunkiem otrzymania polskiego prawa jazdy jest zdanie części teoretycznej egzaminu państwowego.

Prawo jazdy wydaje lub wymienia starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się, a w uzasadnionych wypadkach – starosta właściwy ze względu na miejsce czasowego pobytu.
Wnioski o wydanie (wymianę) prawa jazdy są dostępne w wydziałach komunikacji w starostwach powiatowych (urzędach miast). Wniosek można złożyć osobiście, drogą pocztową lub online. Aby złożyć wniosek przez internet, wymagany jest profil zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny.

Do wniosku należy dołączyć:

– dowód uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł,

– dowód wniesienia opłaty ewidencyjnej wynoszącej 50 gr,

– fotografię.

Zagraniczne prawo jazdy, na podstawie którego wydano polskie prawo jazdy, jest zatrzymywane przez starostę i przesyłane do państwa, które je wydało, z informacją o przyczynie wydania polskiego prawa jazdy.

powroty_miniŹródło: Serwis Powroty.gov.pl


Podobne artykułów, które mogą Cię zainteresować:

Do jakich organizacji się zwrócić, gdy niemiecki pracodawca postąpił nieuczciwie?

Jakie są możliwości łączenia emerytur niemieckich z uprawnieniami emerytalnymi w Polsce?

Problemy z uznaniem dokumentacji związanej z zatrudnieniem w Niemczech. Co robić?