Przejdź do treści

Spis powszechny w Niemczech 2022: Obowiązuje również Polaków za granicą

04/05/2022 11:32 - AKTUALIZACJA 04/05/2022 11:56

Spis powszechny w Niemczech 2022: Od połowy maja Federalny Urząd Statystyczny przeprowadzi wśród losowo wybranych osób w Niemczech ankietę na temat ich sytuacji zawodowej i życiowej (Antworten Zensus). Do czego służy spis powszechny i jak działa?

Spis powszechny w Niemczech 2022

W Niemczech odbędzie się kolejny spis powszechny. Jedenaście lat po ostatnim, należy uaktualnić wiele danych – na przykład dotyczących liczby mieszkańców, ich zatrudnienia i sytuacji mieszkaniowej. Spis powszechny w 2022 roku w Niemczech to spis ludności oparty na rejestrach, uzupełniony próbą losową i połączony ze spisem budynków i mieszkań. Spis ma na celu dostarczenie następujących informacji:

  • aktualnej liczby ludności,
  • Danych demograficznych (wiek, płeć, obywatelstwo itp.),
  • Danych dotyczących sytuacji mieszkaniowej, takie jak średnia wielkość mieszkania, wskaźnik pustostanów lub wskaźnik własności.

Po co przeprowadzany jest spis?

Badanie statystyczne określa, ile osób mieszka w Niemczech oraz jak żyją i pracują. Celem jest m.in. skorygowanie nieścisłości w rejestrach ludności, które powstają, gdy ludzie nie zameldowali się jeszcze w nowym miejscu zamieszkania, np. po przeprowadzce. Dzięki badaniom na próbach losowych takie błędy można wyeliminować ze statystyk.

„Wyniki spisu powszechnego to dokładne dane dotyczące ludności i mieszkań. Służą one jako wiarygodna podstawa planowania przy podejmowaniu decyzji na szczeblu federalnym, państwowym i miejskim” – wyjaśniają władze.

Na przykład płatności w ramach systemu wyrównywania podatków w krajach związkowych lub podział okręgów wyborczych zależą od liczby ludności. Na podstawie spisu można jednak lepiej zaplanować infrastrukturę, np. budowę szkół i świetlic dla dzieci czy domów spokojnej starości. Spis powszechny dostarcza również ważnych danych dla nauki i jest wykorzystywany w wielu oficjalnych statystykach.

W jaki sposób gromadzone są dane?

W przeważającej części wykorzystywane są istniejące dane administracyjne, takie jak rejestry ludności gmin. W celu poprawy jakości bazy danych przeprowadzone zostaną również losowe badania obywateli. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 maja. Jak wyjaśnia Federalny Urząd Statystyczny, od tego dnia 10,2 mln losowo wybranych osób zostanie zapytanych m.in. o ich wykształcenie i sytuację zawodową.

Około 23 mln właścicieli lub zarządców budynków mieszkalnych ma również dostarczyć informacje o swoich mieszkaniach i budynkach mieszkalnych. Rejestrowani są także mieszkańcy schronisk i mieszkań komunalnych. Tylko na niektóre z pytań można odpowiedzieć podczas krótkich, osobistych rozmów, na większość z nich odpowiada się online.

Z kim przeprowadza się konsultacje? Czy obywatele muszą się gdzieś zgłaszać?

W badaniu gospodarstw domowych losowo wybiera się około 10 proc. populacji i przepytuje się ją – na przykład o takie cechy, jak wiek i narodowość, stan cywilny, wykształcenie i status zawodowy. W obiektach zbiorowego zakwaterowania informacji udzielają kierownicy tych obiektów – czytamy na oficjalnej stronie internetowej spisu.

Aby wziąć udział w badaniu, obywatele nie muszą się nigdzie rejestrować. Jeśli obywatel zostanie losowo wybrany do badania, skontaktuje się z nim listownie właściwy dla niego Urząd Statystyczny Kraju Związkowego lub miejskie biuro geodezyjne. Osoby, z którymi nawiązano kontakt, są zobowiązane do udzielenia informacji.

Spis jest obowiązkowy. Za odmowę grozi kara finansowa

Spis wcale nie jest dobrowolny dla respondentów. Zgodnie z ustawą o statystyce federalnej, za odmowę udzielenia informacji można zgodnie z prawem nałożyć grzywnę w wysokości do 5 000 euro. Jednak rzeczywiste grzywny są ustalane przez państwa federalne.

W środkowych Niemczech należy zapłacić karę pieniężną w wysokości co najmniej 150 euro. Suma ta została podana przez Państwowy Urząd Statystyczny w Saksonii w odpowiedzi na zapytanie MDR AKTUELL pod koniec grudnia 2021 r. Urząd wyjaśnił, że ostateczna decyzja nie została jeszcze podjęta. Państwowe urzędy statystyczne w Saksonii-Anhalt i Turyngii dodały, że wysokość kar pieniężnych jest obecnie przedmiotem uzgodnień między krajami związkowymi.

Państwowy Urząd Statystyczny Turyngii wyjaśnił również, że wysokość kary zależy od konkretnych danych, o które wystąpiono, oraz od zakresu obowiązku udzielenia informacji. Na przykład różne dane są wymagane od osób prywatnych, firm lub właścicieli domów. Urząd wyjaśnił również, że kary pieniężne będą naliczane na podstawie danych ze spisu powszechnego z 2011 roku. W tamtym czasie średnia wysokość grzywny wynosiła 300 euro plus koszty.

>>> Niemcy: Ważne zmiany w MAJU 2022 roku

Czy należy wpuścić ankieterów spisowych do swojego domu?

Nie. Nie trzeba wpuszczać ankietera lub inspektora do swojego domu. Można odpowiadać na pytania przy drzwiach wejściowych lub poprosić o zostawienie kwestionariusza, aby móc go wypełnić w wolnym czasie. Należy poprosić o dowód tożsamości inspektora.

Jak często przeprowadzany jest spis?

Kraje członkowskie UE są zobowiązane do przeprowadzania spisu powszechnego co dziesięć lat. Taka sytuacja miałaby miejsce w 2021 r. W Niemczech termin ten został jednak przesunięty z powodu pandemii koronawirusa. W 2011 r. okazało się, że w wielu miastach i gminach mieszka mniej osób, niż zakładano. Czytaj więcej: Spis Powszechny 2022 w Niemczech rozpocznie się 15 maja

Kiedy będą znane wyniki?

Wyniki Spisu Powszechnego 2022 mają być dostępne od końca 2023 roku. Zostaną one następnie opublikowane na stronie internetowej www.zensus2022.de.

Źródło: t-online, mdr.de, PolskiObserwator.de