Przejdź do treści

Jak udokumentować okres pracy za granicą w celu zaliczenia go do stażu pracy przez pracodawcę?

22/06/2017 10:05

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy od stażu pracy zależy wymiar przysługującego urlopu oraz wymiar przyznawanego dodatku stażowego. W jaki sposób po powrocie z emigracji udokumentować zagraniczne okresy zatrudnienia, by były wliczone do stażu pracy przez polskiego pracodawcę?

Z pobytem i pracą za granicą wiąże się wiele różnych formalności, które z kolei generują różnorodne dokumenty. Pojawia się wątpliwość – czy wszystkie otrzymywane dokumenty należy gromadzić, które z nich będą przydatne w przyszłości, które okażą się niezbędne, a może potrzebne są takie, o wydanie których należałoby wnioskować.

Czy istnieje wykaz dokumentów potwierdzających staż pracy?

Wymagana dokumentacja różni się, w zależności od tego, w jakim celu zagraniczny okres zatrudnienia jest potwierdzany. W przypadku uprawnień pracowniczych dokumenty potwierdzające staż pracy za granicą są analizowane i uznawane przez pracodawcę w Polsce, którego zadaniem jest ustalić przysługujący wymiar urlopu czy dodatku stażowego.

Kodeks pracy nie reguluje szczegółowo uznawania zatrudnienia za granicą w zakresie uprawnień pracowniczych. Jednak art. 86 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy mówi o tym, że udokumentowane okresy zatrudnienia przebyte za granicą u pracodawcy zagranicznego są zaliczane do okresów pracy w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie uprawnień pracowniczych.

Okresy wcześniejszego zatrudnienia za granicą możemy udokumentować przede wszystkim świadectwem pracy, ale także innymi dokumentami prywatnymi i urzędowymi. Należą do nich m.in. umowa o pracę, zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, odcinki wypłat wynagrodzenia, zaświadczenia o objęciu pracownika ubezpieczeniem społecznym.

Dowolność w kwestii honorowanych dokumentów pozostawiona jest pracodawcy. To on decyduje, jaki dokument i w jakiej postaci uzna. Ma prawo wymagać, by przedstawiona dokumentacja była przetłumaczona na język polski.

Czy formularz U1 jest dokumentem potwierdzającym staż pracy?

Zdarza się również tak, że pracodawcy akceptują formularz U1, potwierdzający okres ubezpieczenia w innym państwie członkowskim, jako dokument potwierdzający staż pracy do celów ustalenia uprawnień pracowniczych.

Jednak należy pamiętać, że formularz U1 jest dokumentem wymaganym przede wszystkim w urzędzie pracy, jeśli osoba powracająca z emigracji zdecyduje się zarejestrować i na przykład ubiegać o prawo do zasiłku, teraz albo kiedykolwiek w przyszłości. Jest to dokument potwierdzający okresy, które decydują o przyznaniu prawa do zasiłku i wpływają na jego wysokość. Do tych celów formularz U1 został stworzony.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój staż pracy zdobyty za granicą, w jednym z państw członkowskich UE lub EOG, zostanie uznany przez pracodawcę w Polsce, gdy będzie ustalał wymiar urlopu Ci przysługującego bądź wysokość dodatku stażowego – nie polegaj tylko na jednym dokumencie, postaraj się zgromadzić wszystkie dokumenty, z których każdy w jakimś stopniu potwierdza okresy Twojej pracy.

Dodatkowo warto poprosić pracodawcę zagranicznego o wystawienie świadectwa pracy, czyli dokumentu potwierdzającego okres zatrudnienia, zawierającego informację o zajmowanym stanowisku oraz o sposobie rozwiązania umowy. Jeśli w danym kraju nie ma zwyczaju wystawiania tego rodzaju dokumentacji, spróbuj wskazać konkretne dane, które potrzebujesz, żeby były zawarte w takim zaświadczeniu. Najpewniej pracodawca nie odmówi wystawienia tego rodzaju informacji, jeśli wyjaśnisz, że w Polsce tego rodzaju dokumentacja będzie Ci potrzebna.

Agnieszka Juźwiuk, Powroty.gov.pl