Przejdź do treści

Konkurs MEN – Rodzina polonijna ogłoszony

27/07/2017 06:16

 

„Rodzina polonijna” to nazwa nowego konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Projekt skierowany jest do szkół polskich oraz tych funkcjonujących za granicą, a jego celem – zacieśnianie relacji między uczniami na całym świecie.

Pełna nazwa programu brzmi „Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce”.

Konkurs ma za zadanie wyłonienie najlepszych ofert wnioskodawców, którzy do końca 2018 roku zrealizują zadania polegające na wspieraniu współpracy szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego i w języku polskim ze szkołami w Polsce.

Projekt obejmuje realizację wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych dotyczących:

– upamiętnienia wydarzeń oraz osób związanych z odzyskaniem i utrwalaniem niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską w związku z obchodami setnej rocznicy odzyskania niepodległości;

– upowszechniania polskiego dziedzictwa narodowego, sylwetek wybitnych Polaków, w tym na emigracji i postaci polskiego pochodzenia zasłużonych dla społeczności lokalnych w kraju zamieszkania Polonii i Polaków oraz ich dorobku w różnych dziedzinach życia.

Program dotyczyć będzie również sylwetek patronów, a także ich działalności ustanowionych przez Sejm RP na lata 2017 i 2018, a także tradycji oraz zwyczajów związanych z rokiem polskim.

Środki na realizację zadania zostaną przekazane w formie dotacji celowej. Minimalna kwota dofinansowania wynosi 10 000 zł.

Wysokość środków budżetowych przeznaczonych na dotacje dla zleceniobiorców wyłonionych w konkursie wynosić będzie odpowiednio 1 500 000 zł w 2017 r. i 1 500 000 zł w 2018 r.

Beneficjentami konkursu są uczniowie szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz prowadzonych przez organizacje społeczne Polaków za granicą, którzy uczą się języka polskiego, historii i geografii oraz uczniowie szkół w Polsce, a także ich nauczyciele.

Przedsięwzięcia edukacyjne mogą być realizowane m.in. przez wystawy, konkursy, gry interaktywne, quizy wiedzy o niepodległej Polsce, gry miejskie, warsztaty dziennikarskie, zajęcia teatralne, warsztaty szkolnych zespołów tanecznych i chórów, plenery malarskie lub warsztaty filmowe.

Wnioski w konkursie mogą składać:

– organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

– jednostki samorządu terytorialnego;

– publiczne lub niepubliczne szkoły wyższe mające doświadczenie w pracy na rzecz Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących.

Termin składania wniosków mija 16 sierpnia 2017 r.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdą można uzyskać na stronie internetowej MEN.

Źródło: Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej