Przejdź do treści

Wybory do PE: Gdzie głosować w Niemczech?

03/05/2019 10:00

Wszystkie niezbędne informacje dla Polaków mieszkających w Niemczech dot. procedury rejestrowania się i uczestniczenia w tegorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego (PE), które odbędą się 26 maja 2019 r.

Wybory do Parlamentu Europejskiego w obwodach utworzonych za granicą, zostaną przeprowadzone w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684). Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz art. 39 § 2 Kodeksu wyborczego głosowanie odbędzie się w niedzielę, 26 maja 2019 r., w godz. 7.00-21.00.

 

Obywatele polscy oraz obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi stale zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywający za granicą będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście (nie ma możliwości głosowania korespondencyjnego).

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 r. dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz.U. poz. 772), na terenie Niemiec zostały utworzone obwodowe komisje w:

Berlinie

 • Obwód głosowania nr 98, dla wyborców mających miejsce zamieszkania w Berlinie; siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej:Ambasada RP w RFN, Lassenstr. 19-21, 14193 Berlin.
 • Obwód głosowania nr 99, dla wyborców mających miejsce zamieszkania poza Berlinem, w krajach związkowych: Brandenburgia, Saksonia, Turyngia, Saksonia-Anhalt, Meklemburgia-Pomorze Przednie; siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej: Instytut Polski, Burgstr. 27, 10178 Berlin.

Hamburgu i Hanowerze

 • Obwód głosowania nr 100, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Hamburg, Konsulat Generalny RP, Gründgensstr. 20, 22309 Hamburg.
 • Obwód głosowania nr 101, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Hanower, Polnische Katholische Mission (Polska Misja Katolicka), Stilleweg 12b, 30655 Hannover.

Kolonii i Frankfurcie nad Menem

 • Obwód głosowania nr 102, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Kolonia, Generalkonsulat der Republik Polen im Mediapark 5C, 50670 Kolonia.
 • Obwód głosowania nr 103, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Frankfurt, Polnische Katolische Gemeinde auf dem MÜHLBERG 14, 60599 Frankfurt.

Monachium i Karlsruhe

 1. Obwód głosowania nr 104 siedziba obwodowej komisji wyborczej: Monachium, Konsulat Generalny RP, Röntgenstrasse 5, 81679 München.
 2. Obwód głosowania nr 105 siedziba obwodowej komisji wyborczej: Karlsruhe, Europäische Schule Karlsruhe (Szkoła Europejska w Karlsruhe), Albert-Schweitzer-Straße 1, 76139 Karlsruhe.

Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego ma osoba, która:

 • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat
 • nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu
 • nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu
 • nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu
 • posiada ważny polski paszport, a w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, ważny dowód osobisty
 • w przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim – ważny paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość
 • zostanie wpisana do spisu wyborców

 

 

Spis wyborców

Konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego osoby zamierzające wziąć udział w wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Głosować może tylko wyborca wpisany do spisu wyborców. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia, wniesionego do Konsulatu ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU REJESTRACJI WYBORCÓW e-WYBORYhttps://ewybory.msz.gov.pl

 

Zgłoszenie powinno zawierać (plik do pobrania):

 • Nazwisko
 • Imię (imiona)
 • Imię ojca
 • Datę urodzenia
 • Numer ewidencyjny PESEL
 • Miejsce pobytu wyborcy za granicą
 • Numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego
 • W przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim należy podać numer ważnego paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz miejsce i datę jego wydania
 • Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) – w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, albo obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, stale zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgłoszenia można dokonać do dnia 23 maja 2019 r. włącznie.

Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl.

opr. na podstawie informacji zawartych na oficjalnych stronach polskich placówek dyplomatycznych w Niemczech

 

 

AKTUALIZACJA 13/10/2021 09:55