Przejdź do treści

Wybory do Sejmu i Senatu RP. Jak głosować w Niemczech

24/09/2019 13:16

Tłumaczymy, co trzeba zrobić, by móc wziąć udział w głosowaniu w Niemczech w wyborach do Sejmu i Senatu RP 13 października.

13 października 2019 r. w godz. 7:00-21:00 odbędzie się głosowanie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Oto, co zrobić, by wziąć w nich udział mieszkając w Niemczech.

Osoby uprawnione do głosowania za granicą

Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która:

 • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 • nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
 • posiada ważny polski paszport, a w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, ważny dowód osobisty,
 • zostanie wpisana do spisu wyborców.

OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE W NIEMCZECH ZNAJDZIESZ TUTAJ.

Spis wyborców

Konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego osoby, które zamierzają wziąć udział w wyborach za granicą, są zobowiązane zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do Konsulatu

 • ustnie,
 • pisemnie,
 • telefonicznie,
 • telegraficznie,
 • telefaksem,
 • w formie elektronicznej.

Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU REJESTRACJI WYBORCÓW E-WYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl

Zgłoszenie musi zawierać:

 • nazwisko,
 • imię (imiona),
 • imię ojca,
 • datę urodzenia,
 • numer ewidencyjny PESEL,
 • miejsce pobytu wyborcy za granicą,
 • numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu; w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego,
 • miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) – w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

Zgłoszenia można dokonać do 10 października 2019 r. (włącznie).

Zaświadczenia wydawane przez Konsula

Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, a który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.

Konsul wydaje zaświadczenia do dnia przekazania spisu wyborców przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej (tj. do 11 października 2019 r.).

Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie www.pkw.gov.pl

opr. na podstw. informacji Ambasady RP w Berlinie