Przejdź do treści

Niemcy: Pracujesz w Berlinie a mieszkasz w Polsce. Sprawdź, czy musisz wykonać test lub odbyć kwarantannę!

26/10/2020 12:14 - AKTUALIZACJA 14/12/2023 10:35

Czy pracując w Berlinie, a mieszkając w Polsce trzeba odbyć kwarantannę lub wykonać test na obecność koronawirusa? Odpowiadamy.

Z informacji zamieszczonych na oficjalnym Fan Page Ambasady RP w Niemczech wynika, że „w związku z uznaniem Polski za tzw. obszar podwyższonego ryzyka, przepisy dot. kwarantanny obowiązujące w Berlinie NIE przewidują aktualnie całościowego wyłączenia od restrykcji pracowników mieszkających w PL, a pracujących w stolicy Niemiec”.

Kto jest zwolniony z wykonania testu i obowiązku kwarantanny?

Zwolnienie to obejmuje tylko kierowców zawodowych oraz pracowników przedsiębiorstw transportowych, pod warunkiem że ich pobyt na obszarze ryzyka nie przekroczył 72 godz. lub okres ich przebywania w Berlinie wynosi do 48 godz.
Zgodnie z rozporządzeniem, które można przeczytać w całości na stronie: www.berlin.de
zwolnione z kwarantanny domowej są także osoby, które wjeżdżają do Republiki Federalnej Niemiec lub do kraju związkowego Berlina w celach tranzytowych; osoby te muszą bezpośrednią drogą niezwłocznie opuścić terytorium kraju związkowego Berlina.
Nowe przepisy nie obejmują ponadto osób, które:

– ze względów zawodowych przewożą przez granicę drogą lądową, kolejową, morską lub powietrzną inne osoby, towary i dobra i przebywały w związku z tym poniżej 72 godziny w państwie, o którym mowa w § 8 ustęp 4 lub przebywały w tym celu poniżej 48 godzin w kraju związkowym Berlin,

– działalność jest pilnie konieczna do utrzymywania

a) stosunków dyplomatycznych i konsularnych,
b) funkcjonowania przedstawicielstwa parlamentu, rządu i administracji federalnej, krajów związkowych i gmin, lub
c) funkcjonowania organów konstytucyjnych Federacji i krajów związkowych lub
d) funkcjonowania organów Unii Europejskiej i organizacji międzynarodowych;

pilna konieczność powinna zostać zweryfikowana i pisemnie poświadczana przez organ zwierzchni lub pracodawcę.

– posiadają zaświadczenie lekarskie wraz z aktualnymi wynikami badań laboratoryjnych w języku niemieckim lub angielskim, potwierdzające, że osoby te nie mają oznak świadczących o występowaniu zakażenia koronawirusem SARS-CoV 2. Podstawą zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w powyższym zdaniu pierwszym, musi być badanie na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 wykonywane metodami biologii molekularnej przeprowadzone w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie z listy opublikowanej przez Instytut Roberta Kocha; jeżeli badanie zostało przeprowadzone przed wjazdem do Republiki Federalnej Niemiec, to musiało się odbyć maksymalnie 48 godzin przed wjazdem do Republiki Federalnej Niemiec. Zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w zdaniach pierwszym i drugim, musi zostać przedłożone właściwemu organowi ds. zdrowia publicznego na jego żądanie niezwłocznie, najpóźniej jednak po upływie 72 godzin, i musi być przechowywane przez co najmniej 14 dni od daty wjazdu. § 8 ustęp 2 pozostaje nienaruszony.

źródło: www.berlin.de