Przejdź do treści

Od stycznia w Polsce będzie można zameldować się także online

27/11/2017 13:43

Utrzymanie obowiązku meldunkowego i wprowadzenie od 1 stycznia 2018 r. możliwości zameldowania się przez internet – to główny cel nowelizacji ustawy o ewidencji ludności zaakceptowanej 15 listopada przez Senat.

15 listopada Senat zaakceptował bez poprawek nowelizację ustawy o ewidencji ludności. Przewiduje ona utrzymanie obowiązku meldunkowego i wprowadzenie od 1 stycznia 2018 r. możliwości zameldowania się przez internet. Nowelizacja trafi teraz do prezydenta.

Za przyjęciem nowelizacji bez poprawek głosowało 66 senatorów, przeciw było 16, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Obowiązek meldunkowy

MSWiA tłumaczy, że pozostawienie obowiązku meldunkowego wynika z tego, że gromadzenie danych o miejscu zamieszkania ma kluczowe znaczenie dla prawidłowej realizacji m.in. obowiązków administracji publicznej związanych z głosowaniem w wyborach, realizacją zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego, tj. emerytur, rent, dodatków, opieki społecznej, ubezpieczeń społecznych.

„Wiedza o liczbie i strukturze mieszkańców pozyskiwana w oparciu o dane wynikające z ewidencji ludności ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia opieki żłobkowej, przedszkolnej, miejsc w szkołach, planowania obwodów szkolnych. Informacja o liczbie mieszkańców wpływa na obliczanie liczby radnych, a także ma istotne znaczenie w kontekście przeprowadzania referendum lokalnego” – podkreślono w uzasadnieniu.

Celem ustawy jest również uporządkowanie i doprecyzowanie niektórych przepisów związanych z nadawaniem numeru PESEL cudzoziemcom. Po zmianach mają go dostawać wszyscy cudzoziemcy meldujący się na pobyt stały lub czasowy na terytorium Polski. „Efektem zaproponowanych regulacji w tym zakresie będzie gromadzenie informacji o wszystkich cudzoziemcach przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na czas pobytu, w centralnym rejestrze PESEL” – napisano.

Nowelizacja ma także umożliwić uzyskanie numeru PESEL przy ubieganiu się o wydanie dowodu osobistego. Obecnie obywatele polscy zamieszkujący w Polsce, którzy nie mają numeru PESEL, a chcą otrzymać dowód osobisty, muszą w pierwszej kolejności ubiegać się o numer PESEL, składając wniosek do organu gminy, a dopiero potem wnioskować o wydanie dowodu osobistego.

E-meldunek

Zgodnie z założeniami nowelizacji, wejście w życie przepisów umożliwi dokonywanie wszystkich czynności z zakresu obowiązku meldunkowego w formie elektronicznej, bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie.

Zgodnie z nowymi przepisami będzie można dokonać meldunku przez internet nawet w sytuacji, gdy dokument niezbędny do zameldowania istnieje jedynie w postaci papierowej i nie ma możliwości jego dołączenia w formie dokumentu elektronicznego (np. właściciel nie posiada podpisu elektronicznego, nie wydaje się tytułów prawnych np. umów najmu, aktów notarialnych w postaci dokumentu elektronicznego).

Z wprowadzeniem możliwości dokonania zameldowania w formie elektronicznej jest związana także w zakresie potwierdzania tożsamości pełnomocnika, tak aby umożliwić dokonywanie czynności meldunkowych w formie elektronicznej także za pośrednictwem pełnomocników.
Sam proces meldunku będzie możliwy do przeprowadzenia za pomocą profilu zaufanego ePUAP lub podpisu kwalifikowanego.

źródło: MSWiA, www.gazetaprawna.pl