w

Nabywanie obywatelstwa niemieckiego: Dokumenty, potwierdzające dobrą znajomość języka niemieckiego

Jak udowodnić dobrą znajomość języka niemieckiego? Jakie certyfikaty i świadectwa są akceptowane przy wnioskach na obywatelstwo niemieckie? Wyjaśniamy

Cudzoziemiec, który od dłuższego czasu mieszka legalnie w Niemczech lub cudzoziemiec, który zawarł związek małżeński z obywatelem Niemiec może otrzymać obywatelstwo niemieckie.

W TYM artykule wyjaśniamy po ilu latach pobytu w Niemczech Polak może otrzymać obywatelstwo.

TUTAJ wyjaśniamy jak otrzymać obywatelstwo niemieckie ze względu na małżeństwo z obywatelem Niemiec.

Jednym z warunków naturalizacji jest zdanie egzaminu na obywatela Niemiec oraz wykazanie się dobrą znajomością języka niemieckiego.

Co do znaczy dobra znajomość i jak ją udokumentować?

Niemiecki ustawodawca za dobrą znajomość języka, wymaganą do otrzymania obywatelstwa uznał za wystarczający poziom B1.  Poziom B1 to trzeci w kolejności poziom biegłości językowej, oznaczający znajomość średniozaawansowaną.

Według europejskich poziomów biegłości językowej osoba znająca język na poziomie B1 posiada następujące umiejętności:

  • Osoba posługująca się językiem na poziomie B1 rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd.
  • Potrafi radzić sobie z większością sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży w rejonie, gdzie mówi się danym językiem.
  • Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi na tematy, które są jej znane lub które ją interesują.
    Potrafi opisywać doświadczenia, wydarzenia, marzenia, nadzieje i aspiracje, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.
Znajomość języka można udokumentować na kilka sposobów, m.in.:

• przedkładając certyfikat językowy, potwierdzający znajomość języka na poziomie B1 lub wyższym, np. certyfikat TELC, który jest honorowany przy wnioskach o naturalizację
• przedkładając certyfikat zdanego egzaminu na obyatela Niemiec Einbürgerungstest.
• przedkładając świadectwo ukończenia 4-letniej szkoły, w której językiem wykładowym jest niemiecki,
• przedkładając świadectwo, potwierdzające zdanie egzaminu maturalnego z języka niemieckiego.

 

 

 

 

Niemcy: Opozycja i biznes rozczarowane ustaleniami rządu i landów ws. lockdownu

Amazon zmienił logo aplikacji, które według części klientów “przypominało Hitlera”