Przejdź do treści
Home » Osiedlenie się » Wniosek o obywatelstwo niemieckie: Wymagania dot. znajomości języka niemieckiego

Wniosek o obywatelstwo niemieckie: Wymagania dot. znajomości języka niemieckiego

30/08/2021 11:45

obywatelstwo niemieckie

Wniosek o obywatelstwo niemieckie: Cudzoziemcy mieszkający na stałe w Niemczech mogą wystąpić o naturalizację, czyli nadanie niemieckiego obywatelstwa ze względu na stały pobyt w Niemczech procedura nie jest skomplikowana, ale trzeba spełnić określone warunki. Jednym z nim jest wykazanie znajomości języka niemieckiego na poziomie B1.

Cudzoziemiec, który od dłuższego czasu mieszka legalnie w Niemczech lub cudzoziemiec, który zawarł związek małżeński z obywatelem Niemiec może otrzymać obywatelstwo niemieckie.

W TYM artykule wyjaśniamy po ilu latach pobytu w Niemczech Polak może otrzymać obywatelstwo oraz ile kosztuje cała procedura.  Czytaj dalej poniżej

>>Polacy a obywatelstwo niemieckie: brać czy nie? Wyniki ankiety

Warto wiedzieć: Obywatel RP w momencie nabycia obywatelstwa niemieckiego nie traci obywatelstwa polskiego. Z tego też powodu wielu emigrantów z Polski mieszkających w Niemczech korzysta z prawa do naturalizacji.

Wniosek o obywatelstwo niemieckie: Jak wykazać znajomość języka niemieckiego na poziomie B1

Jednym z warunków naturalizacji jest zdanie testu na obywatela Niemiec oraz wykazanie się  dobrą znajomością języka niemieckiego.

Niemiecki ustawodawca za dobrą znajomość języka, wymaganą do otrzymania obywatelstwa uznał za wystarczający poziom B1.  Poziom B1 to trzeci w kolejności poziom biegłości językowej, oznaczający znajomość średniozaawansowaną.

Według europejskich poziomów biegłości językowej osoba znająca język na poziomie B1 posiada następujące umiejętności:

  • Osoba posługująca się językiem na poziomie B1 rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd.
  • Potrafi radzić sobie z większością sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży w rejonie, gdzie mówi się danym językiem.
  • Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi na tematy, które są jej znane lub które ją interesują.
    Potrafi opisywać doświadczenia, wydarzenia, marzenia, nadzieje i aspiracje, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

Znajomość języka można udokumentować na kilka sposobów, m.in.:

• przedkładając certyfikat językowy, potwierdzający znajomość języka na poziomie B1 lub wyższym, np. certyfikat TELC, który jest honorowany przy wnioskach o naturalizację
• przedkładając świadectwo ukończenia 4-letniej szkoły, w której językiem wykładowym jest niemiecki,
• przedkładając świadectwo, potwierdzające zdanie egzaminu maturalnego z języka niemieckiego.

 

Źródło: Federalny Urzędu ds. Migracji i Uchodźców (BAMF), PolskiObserwator.de