Przejdź do treści

Połączenie firmy zagranicznej z polską

17/01/2017 11:19 - AKTUALIZACJA 31/05/2022 13:27

entrepreneurW wypadku działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne nie ma możliwości połączenia firmy zagranicznej z polską. Możliwe jest jednak, aby jeden przedsiębiorca wykonywał działalność gospodarczą niezależnie w kilku krajach.

W celu formalnego połączenia firmy zagranicznej z polską zainteresowane podmioty mogą zawiązać spółkę handlową.

Możliwe jest także transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych (spółka z o.o. i spółka akcyjna) oraz spółki komandytowo-akcyjnej. Tryb łączenia reguluje kodeks spółek handlowych.
W połączeniu może uczestniczyć spółka zarejestrowana w Polsce
i spółka zagraniczna. W takiej sytuacji dochodzi do zachowania ciągłości prawnej.

Warto wiedzieć
Połączenie może polegać na:

  • łączeniu się przez przejęcie – jest to przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą)
    za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej bądź
  • łączeniu się przez zawiązanie nowej spółki – w takim wypadku na nowo zawiązaną spółkę kapitałową przechodzi majątek wszystkich łączących się spółek za udziały lub akcje nowej spółki.

Połączenie firmy zagranicznej z polską jest możliwe także, gdy jeden przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonuje działalność gospodarczą niezależnie w kilku krajach i chce dokonać połączenia tych działalności w jedno przedsiębiorstwo.

Przeniesienie zagranicznej spółki do Polski wiąże się z powstaniem
w Polsce nieograniczonego obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Oznacza to, że spółka będzie płacić w Polsce podatek od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Samo przeniesienie majątku spółki zagranicznej do Polski – w związku ze zmianą jej siedziby – nie podlega opodatkowaniu.

Źródło: Seriws Powroty.gov.pl

powroty_mini