Przejdź do treści

Polska ujawniła treść noty dyplomatycznej do Niemiec. Nie ma w niej mowy o „reparacjach” ale o „odszkodowaniu”

Tagi:
28/10/2022 18:06 - AKTUALIZACJA 14/12/2023 23:19
Treść noty dyplomatycznej do Niemiec

Wiadomości z Polski: Treść noty dyplomatycznej do Niemiec. Ministerstwo Spraw Zagranicznych ujawniło treść noty dyplomatycznej wysłanej do Niemiec. Polska żąda 6 bilionów 220 miliardów 609 milionów złotych odszkodowania. W nocie nie ma mowy o reparacjach.
Czytaj także: Niemiecki dziennik ujawnia czego Polska naprawdę żąda od Niemiec

Treść noty dyplomatycznej do Niemiec

MSZ opublikował na stronie komunikat dotyczący skierowanej 3 października do rządu Niemiec noty dyplomatycznej, w której strona polska wezwała niemiecką do wypłacenia Polsce odszkodowań za straty wyrządzone Polsce podczas II wojny światowej. W nocie dyplomatycznej do Rządu Republiki Federalnej Niemiec wystosowanej przez Rzeczpospolitą Polską ws. odszkodowań za szkody wyrządzone przez Niemcy w wyniku niemieckiej agresji i okupacji w latach 1939-1945 Rzeczpospolita Polska domaga się:

  1. Odszkodowania za straty materialne i niematerialne w wysokości 6 bilionów 220 miliardów 609 milionów złotych;
  2. Zrekompensowania ofiarom agresji i okupacji niemieckiej oraz członkom ich rodzin wyrządzonych im szkód i krzywd;
  3. Podjęcia przez Republikę Federalną Niemiec systemowych działań prowadzących do zwrotu dóbr kultury zagrabionych z Polski, które znajdują się na terytorium Niemiec;
  4. Zwrócenia zrabowanych przez państwo niemieckie w latach 1939-1945 aktywów i pasywów polskich banków państwowych i instytucji kredytowych;
  5. Uregulowania należności wynikających z rabunkowej działalności Kas Kredytowych Rzeszy finansujących zbrodniczy wysiłek wojenny III Rzeszy oraz z działalności Banku Emisyjnego w Polsce;
  6. Pełnej rehabilitacji zamordowanych działaczy przedwojennej mniejszości polskiej oraz zrekompensowanie strat poniesionych przez organizacje polonijne w Niemczech;
  7. Pełnego i systemowego uregulowania obecnego statusu Polaków i osób polskiego pochodzenia w Niemczech poprzez przywrócenie statusu mniejszości narodowej, w szczególności w kwestii nauczania języka ojczystego;
  8. Właściwej współpracy z Rzeczpospolitą Polską w zakresie upamiętniania polskich ofiar II wojny światowej;
  9. Podjęcia przez władze niemieckie skutecznych działań na rzecz zaprezentowania własnemu społeczeństwu prawdziwego obrazu wojny i jej skutków, szczególnie krzywd i szkód wyrządzonych Polsce i Polakom.

Polska nie stara się o reparacje, ale o odszkodowanie

W związku z toczącą się wokół noty dyskusją w środkach masowego przekazu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadczyło, że w nocie użyte zostało pojęcie „odszkodowania” a nie „reparacje”, gdyż to pierwsze sformułowanie ma charakter zdecydowanie szerszy i obejmuje zarówno reparacje w rozumieniu prawnomiędzynarodowym, jak i inne roszczenia opisane w treści noty – podał resort spraw zagranicznych na swojej stronie internetowej.

Wbrew pojawiającym się nieprawdziwym informacjom, w nocie dyplomatycznej do Rządu Republiki Federalnej Niemiec została zawarta kwota należnych Rzeczpospolitej odszkodowań wynikająca z wyliczeń zawartych w Raporcie o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej 1939-1945 – czytamy.

Rachunek strat wojennych spowodowanych przez ZSRR zostanie przygotowany w oparciu o badania analogiczne do tych, które doprowadziły do sporządzenia Raportu o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej 1939-1945, zgodnie z uchwałą Sejmu RP.

Ujawnienie opinii publicznej noty skierowanej bezpośrednio do innego państwa byłoby naruszeniem podstawowych zasad dyplomacji. Noty dyplomatyczne nie stanowią informacji publicznej – wynika to jednoznacznie z orzecznictwa polskich sądów (m. in. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2019 r. oraz z dnia 20 sierpnia 2020 r. wydanych w sprawach odpowiednio o sygn. akt II SA/Wa 2275/19 oraz II SA/Wa 1954/19). Niezależnie od powyższego, w trosce o jawność debaty publicznej i rzetelność informacji przedstawianych przez środki masowego przekazu, Minister Spraw Zagranicznych podjął decyzję o publikacji niniejszego komunikatu, zawierającego opis najważniejszych treści poruszonych w nocie. Ponadto z notą mogą w każdym czasie zapoznać się wszyscy posłowie na Sejm RP i senatorowie RP – stosownie do przepisów ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej – w warunkach zapewniających zachowanie tajemnicy dyplomatycznej.

źródło: MSZ