Przejdź do treści

Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Monachium zatrudni nauczyciela języka polskiego w niepełnym wymiarze czasu pracy

19/01/2018 06:39

Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Monachium zatrudni nauczyciela języka polskiego w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Zainteresowani kandydaci spełniający wymagania proszeni są o składanie aplikacji zawierających następujące dokumenty: curriculum vitae, list motywacyjny, skan dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne.

Dokumenty należy złożyć w sekratariacie szkoły przy Balanstr. 208 w Monachium, (tylko w soboty w które szkoła prowadzi zajęcia), w Konsulacie Generalnym RP w Monachium lub mailowo: [email protected] lub [email protected] Dokładne informacje na temat zatrudnienia i warunków pracy można uzyskać kontaktując się z kierownikiem placówki, numer tel. 017632449989 lub 089 418 60 838.

Kandydaci proszeni są o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych adnotacji o wyrażeniu zgody na posługiwanie się danymi osobowymi na potrzeby rekrutacji. Kierownik SPK w Monachium z osobami zakwalifikowanymi do drugiego etapu rekrutacji przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne.

O terminie rozmów kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową.

Informacje na temat organizacji pracy szkoły można znaleźć na stronie www.monachium.orpeg.pl

Wymagania niezbędne:

wykształcenie kierunkowe

magister filologii polskiej ze specjalnością nauczycielską lub inne studia wyższe kierunkowe o specjalności nauczycielskiej łącznie ze studiami podyplomowymi w zakresie filologii polskiej,

przygotowanie pedagogiczne (udokumentowane),

ukończony kurs kwalifikacyjny do nauczania języka polskiego na II, II i IVetapie edukacyjnym, zgodnie z planem nauczania uzupełniającego dla nauczycieli posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela języka polskiego w szkolnych punktach konsultacyjnych.

Wymagania pożądane:

praktyczna znajomość polskiego systemu edukacji,

wiedza na temat uwarunkowań pracy z uczniami polskimi poza granicami Polski,

doświadczenie w pracy z dziećmi wielojęzycznymi,

-praktyczne posługiwanie się technologiami komputerowymi,

Wymagania dodatkowe:

dobra znajomość języka niemieckiego,

zamieszkiwanie na terenie Monachium lub okolic.

Informacja pochodzi ze strony internetowej Konsulatu Generalnego RP w Monachium – www.monachium.msz.gov.pl


Zobacz także:

Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Monachium zatrudni nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w niepełnym wymiarze czasu pracy