Przejdź do treści

Kiedy dziecku przysługuje niemieckie obywatelstwo?

04/08/2017 07:31 - AKTUALIZACJA 08/02/2022 20:31

Kiedy Polak urodzony w Niemczech może otrzymać niemieckie obywatelstwo? Jak wygląda kwestia podwójnego obywatelstwa? Wyjaśniamy.

 

Prawo krwi, czyli nabycie obywatelstwa niemieckiego po rodzicu-Niemcu

Zgodnie z obowiązującym prawem obywatelstwo niemieckie nabywa automatycznie dziecko urodzone na terenie Niemiec, którego przynajmniej jedno z rodziców jest Niemcem.

 

Dziecko Niemca urodzone za granicą
Dziecko urodzone po 31.12.1999 r. urodzone za granicą , którego jedno z rodziców jest Niemcem, może nabyć obywatelstwo niemieckie, gdy rodzic zgłosi w przeciągu roku od urodzenia dziecka jego narodziny niemieckiej placówce dyplomatycznej (ambasadzie lub konsulacie).

Jeżeli obydwoje rodzice są obywatelami niemieckimi, obywatelstwo niemieckie nie jest przekazywanie dziecku tylko wtedy, gdy obydwoje rodzice urodzeni są po 31.12.1999 roku za granicą i tam na stałe mieszkają.

 

Obywatelstwo niemieckie dla dziecka cudzoziemców, które urodziło się na terenie Republiki Federalnej Niemiec

Od dnia 1 stycznia 2000 roku dziecko rodziców, którzy są cudzoziemcami, uzyskuje niemieckie obywatelstwo poprzez urodzenie w Niemczech, jeżeli jedno z rodziców:
a) od ośmiu lat przebywa legalnie na stałe w Niemczech i
b) posiada uprawnienie do pobytu (Aufentaltsberechtigung) lub od trzech lat posiada zezwolenie na pobyt (Aufenthalserlaubnis) na czas nieokreślony.

Po osiągnięciu pełnoletności (18 roku życia) osoba, która obywatelstwo niemieckie nabyła przez urodzenie w Niemczech i posiada poza tym obywatelstwo innego państwa, musi oświadczyć na piśmie przed ukończeniem 23 roku życia, czy pragnie zachować obywatelstwo niemieckie czy obywatelstwo innego państwa*.

W przypadku zachowania obywatelstwa niemieckiego musi udokumentować zrzeczenie się lub utratę obywatelstwa innego państwa, chyba że może okazać pisemne zezwolenie na zachowanie obywatelstwa niemieckiego. Jeśli do ukończenia 23 roku życia takiego oświadczenia nie złoży, traci automatycznie niemieckie obywatelstwo (por. § 29 niemieckiej Ustawy o obywatelstwie).

Dzieci urodzone w Niemczech przed dniem 1 styczna 2000 roku nie nabyły obywatelstwa niemieckiego jedynie na podstawie faktu urodzenia się w Niemczech.

 

Prawo do  posiadania podwójnego obywatelstwa przez Polaków

*Ważne: Ani prawo niemieckie, ani prawo polskie nie zabrania swoim obywatelom posiadania obywatelstwa więcej niż jednego państwa. Oznacza to, że potomkowie polskich emigrantów urodzeni w Niemczech mogą posiadać dwa paszporty. Należy jednak pamiętać, że młody Polak po osiągnięciu pełnoletności musi złożyć stosowne oświadczenie ww. sprawie, w przeciwnym wypadku niemieckie obywatelstwo zostanie mu cofnięte.

Podstawa prawna:
Sposoby nabywania obywatelstwa niemieckiego reguluje ustawa o obywatelstwie niemieckim (Staatsangehörigkeitsgesetz, StAG)
oprac. na podst. serwisu internetowego Przedstawicielstwa Niemiec w Polsce


Zobacz także:

Po ilu latach pobytu Polak może uzyskać obywatelstwo niemieckie

Test na obywatelstwo niemieckie