Przejdź do treści

Uznawanie kwalifikacji zawodowych zdobytych za granicą

07/10/2016 05:15

Podstawowym założeniem uznawania kwalifikacji zawodowych zdobytych za granicą jest uznanie pracownika posiadającego pełne kwalifikacje do wykonywania danego zawodu w jednym państwie członkowskim za wykwalifikowanego do wykonywania tego samego zawodu w innym kraju UE.

Zawody regulowane i sektorowe
Uznawanie w Polsce kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE odbywa się na podstawie przepisów wspólnotowych. W zakresie wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych wyróżnia się zawody regulowane oraz zawody sektorowe: pielęgniarka, położna, lekarz, lekarz dentysta, farmaceuta, lekarz weterynarii i architekt. Uznawanie kwalifikacji do wykonywania zawodów sektorowych odbywa się automatycznie, szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają krajowe i okręgowe organy samorządów zawodowych.

Zawód regulowany oznacza zawód, którego wykonywanie jest uzależnione od spełnienia kwalifikacji i warunków określonych w przepisach, np. zależy od posiadania danego poziomu wykształcenia. Do zawodów regulowanych należą m.in. zawód fizjoterapeuty, geodety, nauczyciela. Baza zawodów regulowanych jest dostępna na stronie polskiego Ośrodka Informacji ds. uznawania kwalifikacji zawodowych.

Procedura uznawania kwalifikacji zawodowych w zawodach regulowanych
W celu uznania przez Polskę kwalifikacji zawodowych zdobytych w państwach członkowskich UE, EOG i Szwajcarii należy zgłosić się do właściwej instytucji, wskazanej na stronie internetowej Ośrodka Informacji ds. uznawania kwalifikacji zawodowych, który udziela informacji, czy dany zawód jest zawodem regulowanym, sektorowym lub zawodem należącym do tzw. systemu ogólnego i w razie potrzeby kieruje osobę zainteresowaną do organu właściwego w sprawach uznania kwalifikacji w tym zawodzie. Ośrodek informuje również o procedurze uznawania kwalifikacji i obowiązujących przepisach prawnych.

Postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji wszczyna się na wniosek osoby zainteresowanej. Powinno ono zakończyć się wydaniem decyzji nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia przez wnioskodawcę wszystkich niezbędnych dokumentów. W szczególnych wypadkach termin wydania decyzji może być przedłużony o miesiąc.

Wnioski w sprawie uznania kwalifikacji składa się w języku polskim. Pisma i dokumenty w toku tego postępowania również należy złożyć w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. Wniosek składa się na formularzach udostępnianych nieodpłatnie przez Ośrodek Informacji.

W przypadku kwalifikacji zawodowych zdobytych w państwach trzecich (innych niż państwa członkowskie UE) procedura uznania wygląda inaczej. Posiadacz dyplomu/świadectwa uzyskanego w państwie trzecim, który chce podjąć zatrudnienie w zawodzie regulowanym, musi najpierw uznać dyplom/świadectwo, a następnie ubiegać się o uzyskanie uprawnień zawodowych zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi wykonywania danego zawodu(więcej na ten temat piszemy w artykule „Uznawanie zagranicznych dyplomów w celu kontynuacji kształcenia”).

Zawody nieregulowane
W przypadku zawodów nieregulowanych decyzję o uznaniu kwalifikacji uzyskanych za granicą podejmuje pracodawca.

Zarówno w przypadku wykształcenia uzyskanego w jednym z krajów UE, EOG lub Szwajcarii, jak i wykształcenia uzyskanego w państwie trzecim pracodawca może wymagać potwierdzenia równoważności zagranicznego dyplomu z polskim odpowiednikiem lub opinii o poziomie wykształcenia uzyskanego za granicą. Opinię taką wydaje na wniosek Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa wyższego.

Dane kontaktowe polskiego Ośrodka Informacji ds. uznawania kwalifikacji zawodowych:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Departament Współpracy Międzynarodowej
tel. +48 (22) 529-22-66, +48 (22) 628-67-76
fax. +48 (22) 628-35-34
email: [email protected]

Źródło: Serwis Powroty.gov.pl

powroty_mini

AKTUALIZACJA 31/05/2022 13:27