Przejdź do treści

Wydanie zaświadczenia, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo na potrzeby małżeństwa w Niemczech

22/02/2018 12:44
Poniższa informacja jest przedrukiem ze strony internetowej Ambasady RP w Berlinie – www.berlin.msz.gov.pl

Konsul wydaje zaświadczenia, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo, na potrzeby małżeństw zawieranych w Niemczech. Dokument ten można otrzymać również w urzędzie stanu cywilnego w Polsce, jednak może być on przedmiotem legalizacji.

 

Obywatele polscy zamierzający zawrzeć związek małżeński w urzędzie stanu cywilnego w Niemczech są zobowiązani, oprócz innych dokumentów wymaganych przez niemiecki urząd, przedłożyć zaświadczenie, że zgodnie z prawem polskim mogą zawrzeć małżeństwo /EHEFÄHIGKEITSZEUGNIS/. Upoważnieni do wystawiania tego dokumentu są kierownicy polskich urzędów stanu cywilnego (USC) i konsulowie.

 

UWAGA: W związku z otrzymaną informacją o nieuznawaniu przez niemieckie urzędy stanu cywilnego zaświadczeń wydawanych przez konsula RP, polskie urzędy konsularne na terenie Niemiec nie wystawiają zaświadczeń, a jedynie pośredniczą w ich wydobyciu z Polski.

 

W przypadku, kiedy wyjazd do Polski nie jest możliwy, wniosek i inne potrzebne dokumenty do wydania zaświadczenia przez USC w Polsce można podpisać w Konsulacie. W tym celu należy zarejestrować wizytę na stronie www.e-konsulat.gov.pl (proszę wybrać „Sprawy prawne”) oraz przedłożyć osobiście w konsulacie następujące dokumenty:

Wymagane dokumenty:

  1. ważny polski paszport lub dowód osobisty (do wglądu);
  2. kopię dokumentu tożsamości przyszłego małżonka;
  3. wniosek o wydanie zaświadczenia;
  4. zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
  5. odpis polskiego aktu urodzenia wnioskodawcy;
  6. w przypadku jeżeli wnioskodawca pozostawał wcześniej w związku małżeńskim odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie;
  7. polski dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka (w przypadku dokumentów wystawionych w innych państwach niż Niemcy wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub konsula oraz legalizacją, o ile nic innego nie wynika z odrębnych przepisów).

 

Opłata zgodnie z Tabelą opłat konsularnych.

 

W celu umówienia wizyty należy dokonać rejestracji w systemie e-Konsulat.

 

Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo jest ważne sześć miesięcy od daty jego wystawienia. Jeżeli zaświadczenie utraciło ważność, całą procedurę należy powtórzyć.

 

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA:

Czy przyszły małżonek musi być obecny w czasie wizyty związanej ze złożeniem wniosku o wydanie zaświadczenia, że zgodnie z prawem polskim możemy zawrzeć związek małżeński?

Nie ma takiej potrzeby, ale treść jego zaświadczenia o stanie cywilnym nie powinna budzić wątpliwości i pozwalać na uzupełnieni wszystkich danych, które powinny się znaleźć na zaświadczeniu, że zgodnie z prawem polskim możecie zawrzeć związek małżeński. Zaświadczenie powinno np. pozwalać zidentyfikować płeć przyszłego małżonka.

 

Jaka jest różnica pomiędzy zaświadczeniem, że zgodnie z prawem polskim mogę zawrzeć związek małżeński, a zaświadczeniem o stanie cywilnym?

Zaświadczenie, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo wskazuje (imiennie) osobę wnioskującą o jego wydanie oraz zawiera dane przyszłego współmałżonka. Osoba wnioskująca o wydanie takiego zaświadczenia składa zapewnienie o braku przeszkód małżeńskich (tj. nie tylko o fakcie niepozostawania w związku małżeńskim, ale także o braku bliskiego pokrewieństwa, które wykluczałoby zawarcie związku, braku informacji o chorobach uniemożliwiających zawarcie małżeństwa itp.). Zakres dowodowy zaświadczenia o stanie cywilnym jest węższy: dotyczy tylko osoby wnioskującej i okoliczności niepozostawania (lub pozostawania) przez nią w związku małżeńskim.

 

Czy Wydział Konsularny wyda mi zaświadczenie, że zgodnie z prawem polskim mogę zawrzeć związek małżeński na potrzeby związku jednopłciowego, zawieranego zgodnie z prawem niemieckim?

Nie, gdyż zaświadczenie takie zawiera dane na temat przyszłego współmałżonka, a w obowiązującym stanie prawnym polski ustawodawca nie przewiduje możliwości zawierania lub uznawania związków jednopłciowych zawieranych za granicą. Możliwe jest uzyskanie zaświadczenia o stanie cywilnym, które wydobywane jest z polskiego urzędu stanu cywilnego, bez pośrednictwa konsula, więcej: Uzyskanie (wydobycie) odpisów akt stanu cywilnego i zaświadczeń o stanie cywilnym z urzędu stanu cywilnego w Polsce. Nie możemy jednak zagwarantować, że takie zaświadczenie zostanie uznane za wystarczające w państwie trzecim.

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 2064);
  • Ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku Prawo konsularne (Dz.U. z 2015 r. poz. 1274, z późn. zm.).

Źródło: Strona internetowa Ambasady RP w Berlinie – www.berlin.msz.gov.pl