Przejdź do treści

Obywatelstwo niemieckie: Po ilu latach pobytu Polak może złożyć wniosek

22/08/2022 19:23

Życie w Niemczech: Obywatelstwo niemieckie – po ilu latach Polak pobytu w Niemczech można złożyć wniosek i jakie dokumenty są potrzebne – wyjaśniamy.

Obywatelstwo niemieckie – kto może je uzyskać

Niemieckie obywatelstwo można uzyskać na dwa sposoby. Pierwszy dotyczy stwierdzenia pochodzenia. W tym przypadku należy udowodnić i potwierdzić, że któryś z naszych przodków posiadał obywatelstwo niemieckie lub niemieckie korzenie. To skomplikowana procedura, wymagająca przedłożenia wielu dokumentów. Drugim sposobem jest skorzystanie z prawa do naturalizacji. Przysługuje ono osobom, które mieszkają w Niemczech przynajmniej od ośmiu lat – lub trzech, w przypadku zawarcia związku małżeńskiego z obywatelem Niemiec. (Czytaj także: Obywatelstwo niemieckie ze względu na małżeństwo)

Warto wiedzieć: Obywatel RP w momencie nabycia obywatelstwa niemieckiego nie traci obywatelstwa polskiego. Z tego też powodu wielu emigrantów z Polski mieszkających w Niemczech korzysta z prawa do naturalizacji.

Obywatelstwo niemieckie – po ilu latach Polak pobytu można złożyć wniosek i jakie są koszty z tym związane

Wraz z naturalizacją stajesz się równoprawnym obywatelem Republiki Federalnej Niemiec ze wszystkimi prawami i obowiązkami obywatelskimi.

Posiadając obywatelstwo niemieckie nabywasz szereg praw:
– czynne i bierne prawo wyborcze, zarówno w wyborach lokalnych jak i wyborach federalnych
– dostęp do statusu urzędnika państwowego
– ochronę konsularną za granicą
– wszystkie prawa gwarantowane przez Ustawę Zasadniczą Republiki Federalnej Niemiec
– zwolnienie z obowiązku wizowego w wielu krajach na całym świecie

Naturalizacja, czyli nadanie niemieckiego obywatelstwa cudzoziemcowi ze względu na stały pobyt w Niemczech nie odbywa się automatycznie. Imigrant, który spełnia określone przez warunki, musi złożyć wniosek o nadanie mu obywatelstwa  niemieckiego.

Wszyscy cudzoziemcy, którzy ukończyli 16 lat składają wniosek samodzielnie, natomiast za dzieci i młodzież do lat 16 o naturalizację wnioskują rodzice.

Obywatelstwo niemieckie: Wymagania przy składaniu wniosku o naturalizację

Każdy, kto mieszkał legalnie i na stałe w Niemczech od ośmiu lat, ma prawo do naturalizacji pod następującymi warunkami:

– zdać tzw. TEST NA OBYWATELSTWO NIEMIECKIE,
–  wykazać posiadanie środków finansowych, umożliwiających utrzymanie się w Niemczech bez korzystania z zasiłku socjalnego Hartz IV i innych zasiłków socjalnych,
–   wykazać znajomość języka niemieckiego na poziomie B1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Czytaj: JAK UDOKUMENTOWAĆ ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA POZIOMIE B1)
– zaakceptować wolnościowy, demokratyczny porządek podstawowy przewidziany w ustawie zasadniczej Federalnej Republiki Niemiec.
– osoba starająca się o naturalizację nie może posiadać wyroku skazującego za czyn karalny. Zobacz: Jak uzyskać zaświadczenie o niekaralności z Polski przez internet lub listownie

Koszty związane z nabyciem niemieckiego obywatelstwa

  • Uzyskanie niemieckiego obywatelstwa na podstawie prawa do naturalizacji (długoletni pobyt w Niemczech; małżeństwo z obywatelem Niemiec) >>>>  255€
  • Uzyskanie niemieckiego obywatelstwa na podstawie stwierdzenia pochodzenia >>>> 25€
  • Uzyskanie niemieckiego obywatelstwa przez dzieci, wraz z rodzicami ubiegającymi się o obywatelstwo >>>> 51€
  • Uzyskanie niemieckiego obywatelstwa przez dzieci, bez rodziców >>>> 255€
  • Opłata za test na obywatelstwo niemieckie >>>> 25€
  • Koszt świadectwa naturalizacji >>>> 25€

>>>Obywatelstwo niemieckie: Warto brać czy nie? Wyniki ankiety

Gdzie złożyć wniosek o nadanie obywatelstwa niemieckiego

W Republice Federalnej Niemiec przyznawanie obywatelstwa leży w gestii krajów związkowych. Informacje na temat tego, który urząd jest właściwy w sprawie naturalizacji można uzyskać w urzędzie gminy w miejscu zamieszkania oraz lokalnych urzędach ds. cudzoziemców lub doradztwa dla migrantów.

Test na obywatelstwo

Znajomość systemu prawnego i społecznego oraz warunków życia w Niemczech wymagana do naturalizacji jest zazwyczaj potwierdzana testem na obywatelstwo.
Test ten składa się z 33 pytań, z których 3 dotyczą kraju związkowego właściwego dla miejsca zamieszkania. Przy każdym pytaniu należy wskazać jedną właściwą spośród czterech możliwych odpowiedzi. Aby zdać egzamin wystarczy odpowiedzieć poprawnie na 17 pytań. W ostatnich latach statystycznie test zdaje 90 proc. osób.

Kto nie musi zdawać testu na obywatelstwo

Nie musisz przystępować do testu, jeśli nie masz jeszcze 16 lat lub jeśli nie możesz spełnić wymagań z powodu choroby, niepełnosprawności lub wieku. Z testu naturalizacyjnego zwolnione są również osoby, które posiadają niemieckie świadectwo ukończenia szkoły lub są w stanie udowodnić, że pomyślnie ukończyły studia na niemieckim uniwersytecie w dziedzinie prawa, społeczeństwa, nauk społecznych, nauk politycznych lub administracyjnych.

Internetowe centrum testowe BAMF

Na stronie internetowej Federalnego Urzędu ds. Migracji i Uchodźców w Niemczech (BAMF) możesz wykonać próbny test na obywatelstwo i wyświetlić pełny katalog możliwych pytań.
Test naturalizacji online
Katalog ogólny online

>>>Sprawdź czy twój niemiecki jest wystarczająco dobry, aby uzyskać niemieckie obywatelstwo

Źródło: Federalny Urzędu ds. Migracji i Uchodźców (BAMF), PolskiObserwator.de

AKTUALIZACJA 23/08/2022 20:29